Barì. Cuncursu pùblicu, pro tìtulos e esàmenes, pro 1 postu de geòmetra C, riservadu a is categorias protègidas

Si faghet a ischire chi est istabilidu unu cuncursu pùblicu, pro tìtulos e esàmenes, pro sa cobertura, a tempus  partziale (30 oras a sa chida) e indeterminadu, de n. 1 postu de Istrutore Tècnicu Geòmetra, categoria C, positzione econòmica C1, riservadu petzi a is categorias protègidas cun disabilidades, cunforma a s’art. 1, comma 1, de sa lege n. 68/1999, de assignare a su Servìtziu Tècnicu.

S’iscadèntzia pro sa presentada de is dimandas de partetzipatzione a su Cuncursu est atatzadu a is oras 17:30 de sa die 27 de mese de idas 2022, 30° die sutzessiva a sa data de publicatzione de s’estratu in sa Gazeta Ufitziale, sa^ de IV Sèrie Ispetziale, Cuncursos e Esàmenes n. 93 de su 25.11.2022.

Sa dimanda at a pòdere èssere presentada segundu is sighentes modalidades:

mediante racumandada A/R indiritzada a su COMUNU DE BARÌ Bia de Casteddu n. 90 BARÌ (NU);

cun cunsigna direta a s’Ufìtziu Protocollu de s’Ente, Via Casteddu n. 90, BARÌ (NU), in is sighentes oràrios de abertura a su pùblicu de is Ufìtzios Comunales: lunis e chenàbura a mangianu a ora de is 12:00 -13:30; martis a ora de is 16:00-17:30; giòvia a ora de is  8:00-9:00 / a ora de is 16:00-17:30;

pro mesu de casella de PEC (Posta Eletrònica Tzertificada) – intestada petzi a su candidadu a su sighente indiritzu de posta eletrònica tzertificada de su Comunu de Barì: protocollo@pec.comunedibarisardo.it

e depet cuntènnere s’inditu de s’imbiadore e sa sighente descritzione: ““Domanda concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale 30 ore settimanali ed indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra Categoria C – riservato categorie protette L. 68/1999”.

Is interessados sunt cumbidados a pigare bisione de su Bandu de Cuncursu e a presentare sa dimanda e sa relativa modulìstica segundu is ischemas postos de sighida:

Iscàrriga:

bandu de cuncursu,

ischema de dimanda,

decraratzione còpia cunforme documentos,

elencu documentos allegados a sa dimanda,

informativa privadesa,

elencu tìtulos de preferèntzia.

Si pretzisat chi is proas de esàmene relativas a su Cuncursu Pùblicu in ogetu s’ant a acumprire in is dies chi ant a bènnere comunicadas mediante publicatzione de apòsitu avisu a s’albu pretòriu in lìnia e in su situ web de su Comunu de Barì, http://www.comunedibarisardo.it, e comente si siat a su mancu 20 dies a in antis de su cumintzu de is proas etotu.

Categorias Avisos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s