Àrthana. Contributu econòmicu a fundu pèrdidu pro s’achistu e/o ristruturatzione de is primas domos Agiornamentos

Su comunu de Àrthana, sighende is indiritzos de s’Alliongiadu 1 a sa Deliberatzione de sa G.R. n. 20/59 de su 30/06/2022, disponet sa cuntzessione de unu contributu econòmicu a fundu pèrdidu pro s’achistu e/o ristruturatzione de is primas domos, comente descritu in su bandu e in sa modulistica unida a s’avisu

N.B. Si pretzisat chi, petzi pro more de un’errore materiale, a s’art. 5 de su bandu, a su puntu c) e a su puntu d), est istada posta una recherta de documentazione repitida. In relatzione a custa faddina si cunsìderet intre sos duos su puntu d) ebbia.

 Documentos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s