Irbono. Richiestas de variatzione de su nùmeru ocupantes pro sa TARI 2022

BANDU REDUIDA NÙMERU OCCUPANTE TASSA REFUDOS TARI 2022 – ISCADÈNTZIA 30/09/2022

Publicadu su 01/09/2022, dae su 01/09/2022 a su 30/11/2022

Cun riferimentu a s’art. 16 de su Regulamentu Comunale TARI 2022 si comùnicat chi sunt abertos is tèrmines pro sa presentada de is dimandas pro is “Rechertas de variatzione de su nùmeru ocupantes TARI 2022”. SU TÈRMINE PRO SA PRESENTADA DE IS DIMANDAS ISCADIT SU 30/09/2022. PRO INFORMATZIONES MUTIRE A SU 0782 33016.

Documentos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s