Irbono. Sa pinneta de sa mola de s’àrea archeologica de Scerì

Sa pinneta de sa mola, agatada in s’iscavu de su 1994 a s’internu de s’Àrea Archeològica de Scerì de Irbono, tenet una particularidade. Cando proet meda, s’abba non sarti deretu in su terrinu, ma abbarrat arrèsida  unas cantas dies formende comente una piscina.

Custa pinnetaa s’agatat in sa parte bàscia de su situ de Scerì, dae in antis is Domus de Janas, e est istada atribuida a sa Tziviltade nuràgica (XIX sèculu a.C. e III sèculu d.C.).

Su nùmene suo est dèvidu a su fatu chi a su suo internu est istada agatada, cun probabilidade in sa positzione originària sua, una mola manna in pedra de su tipu “a sedda” providida de una contra-mola, fintzas cussa in granitu. Vàrios bucones de àteras molas, e istèrgios in terracota, atestant una frecuentatzione de s’ambiente durante s’edade de su Brunzu Reghente e Finale, intre su 1300 a.C. e su 900 a.C..

S’edifìtziu tenet unu fundu tzirculare, sìmile a cussu de is prus reghentes pinnetos  de is pastores sardos, cun muratura portante de su tipu “a sicu” a dòpiu paramentu muràriu, cun un’artària màssima de unos 1,50 metros. S’intrada, cara a sud-est, isfrutat sa presèntzia de crastos mannos erràticos giai presentes in s’àrea.

Sa pinneta de sa mola, atzapada in s’iscavu de su 1994, tenet una particularidade. Cando proet meda s’abba non sartzit in su terrinu, ma abbarrat arrèsida  diversas dies formende una piscina. Custu est dèvidu a su fatu chi su su fundu fatu a pamentu presentat unu  pìgiu de arghidda, segundu una tècnica costrutiva meda difùndida in is pinnetas nuràgicas de s’època, chi previdiat fintzas s’impreu de s’ortigu. Difatis s’arghidda, tra is medas caraterìsticas suas, tenet sa pròpiedade de èssere pagu permeàbile.

Si pensat chi sa cobertura originària realizada cun materiales deperìbiles (truncos e cambos de linna, coma o pàgia) e sa muradura interna esserent fintzas cussa rivestide cun unu pìgiu de arghidda, cosa chi permitiat un’òtimu isulamentu tèrmicu de sa pinneta siat in s’istade, siat in  s’ierru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s