Cardedu. Modalidade pagamentu bonos mensa annu iscolàsticu 2021/2022

S’avertent sos tzitadinos chi sas modalidades de pagamentu pro is bonos mensa  s’annu iscolàsticu 2021/2022 sunt is sighentes:

BONÌFICU

Còdighe Iban: IT 04Y07 60117 30000 00102 51080

Intestatzione : Comunu de Cardedu

BULLETINU POSTALE

Contu currente: 10251080

Intestatzione : Comunu de Cardedu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s