Elini: avisu pùblicu pro sa cuntzessione de unu postale de propiedade comunale pro su servìtziu de trasportu iscolàsticu

Su Responsàbile de su Servìtziu de su Comunu de Elini, in esecutzione de sa deliberatzione G.C. n. 65 de su 20/08/2021 e de sa determinazione pròpia n. 210 de su 20/10/2021 bolet protzedire a sa cuntzessione pro s’impreu de unu su postale modellu Mercedes Benz Sprinter 519 CDIF 43L/50- EU 60685CPABA/16 n. 28 postos, de propiedade comunale. Su valore de sa cuntzessione est istimadu dae s’Amministratzione in €6.000,00 annuales, uguales a € 500,00 mensiles in prus de s’iva, si dèpida. S’importu ofertu est referidu a su bene mòbile pro su cale sunt in càrrigu de su cuntzessionàriu eventuales ispesas retentas netzessàrias pro sa faina sua, peri cale si siat òperat de mantenidura ordinària de su mezu. Is ispesas de gestione de s’automezu (comente pro esèmpiu bullu e asseguratzione Kasco onnicomprensiva) ant a èssere semper in càrrigu de su cuntzessionàriu.

Sa durada de su cuntratu est de 1 (unu) annu iscolàsticu (2021-2022) a cumentzare dae sa data de s’istipulatzione finas sua 31 de mese de argiolas de s’annu sutzessivu, prorogàbile pro un’àteru annu  iscolàsticu (unu).

Iscàrriga s’avisu cumpletu, su capitoladu e sa modulìstica

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s