Irbono. Afidamentu Archìviu istòricu comunale: avisu esplorativu pro achirimentu manifestatziones de interessu

Protzedura aberta pro s’afidamentu de su servìtziu de archìviu istòricu annu 2022. Avisu esplorativu pro achirimentu manifestatziones de interessu.

Si ponet a notu chi cun determinatzione de su Responsàbile de su Servìtziu Amministrativu e Econòmicu Finantziàriu n. 200 in data 10/08/2021 est istadu dispostu de protzedire a s’afidamentu in gestione de su Servìtziu Riòrdinu Archìviu Istòricu e de Depòsitu  s’annu 2022, tràmite protzedura negotziada a pustus de consultatzione de a su mancu chimbe operadores econòmicos individuados  in base a  apòsita indàgine de mercadu, segundu s’art. 36, comma 2, lit. B) e  s’art. 142 de su D.lgs.50/2016, gasi comente modificadu dae su decretu corretivu n. 56/2017, cun agiudicatzione mediante su critèriu de su prètziu minore, cunforma a s’art. 95 de su Decretu remonadu.

Is operadores econòmicos interessados e chi tenent tìtulu a manifestare s’interessu pròpiu a èssere cumbidados a partetzipare a sa protzedura, impreende s’ischema unidu a su presente Avisu.

Is chi presentadu regulare candidadura in is tèrmines indicados e chi presentent is recuisitos rechestos, ant a bènnere invitados a partetzipare a sa protzedura negotziada chi s’Ente si riservat de publicare, a traessu de su trasu telemàticu de sa Rechesta de Oferta (RdO) tràmite su portale web de sa Regione Autònoma de sa Sardigna “SardegnaCAT” a s’indiritzu https://www.sardegnacat.it.

Is manifestatziones de interessu ant a dèvere lòmpere intro e no a pustis de is oras 13:00 de sa die Chenàbura 03/09/2021 segundu una de is sighentes modalidades:

PEC : petzi dae casella de Posta Eletrònica Tzertificada a sa casella de posta eletrònica tzertificada a s’indiritzu protocollo@pec.comune.ilbono.og.it  ;

CUNSIGNA A manu acanta s’Ufìtziu Protocollo in Via Elini n. 5.

Eventuales informatziones e/o crarimentos podent èssere rechertos a su Responsàbile de su Protzedimentu Dot. Casu Piero Giorgio a is sighentes indiritzos:

Curreos eletrònicos: info@comune.ilbono.og.it

PEC: protocollu@pec.comune.ilbono.og.it

Telèfonu: 0782/33016

Totu sa documentatzione si podet iscarrigare dae  s’Albu Pretòriu in lìnia in sa Setzione “Trasparèntzia” de su situ internèt istitutzionale de su Comunu de Irboni opuru in su giassu de sa Regione Autònoma de sa Sardigna – Setzione Bandos comunales.

Si invitant is operadores econòmicos a pigare bisione de su Bandu pùblicu e de s’ischema de dimanda sighentes

Bandu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s