Lanusè: servìtzios iscolàsticos

Lanusè:  Iscola, Iscritzione a is servìtzios iscolàsticos de mensa, trasportu e acollientzia  a.s. 2021/2022

Si comùnicat chi sunt abertas s’ iscritziones PETZI ONLINE a is servìtzios iscolàsticos a.s. 2021/2022.

SERVÌTZIOS ISCOLÀSTICOS

Iscritzione a is servìtzios iscolàsticos a.s. 2021-22

MENSA

PRESENTADA DIMANDAS ON-LINE DE SA PRIMU ISCRITZIONE O DE SU RINNOVU SI CUMINTZAT DESU 06 DE CABUDANNI 2021

Su servìtziu est  in apaltu e is pastos sunt serbidos in sos apòsitos apsentos in is  sas iscolas de apartenèntzia segundu us menùs  de sa ASL.

DURADA DE SU SERVÌTZIU:

Cumintzu: Data detzìdida cun s’iscola e comunicada a is istudentes .

Tèrmine: Concrusione de s’annu iscolàsticu.

Pro s’aplicatzione de una tarifa reduida in base a sa fàscia ISEE est netzessàriu decrarare su balore de s’atestatzione ISEE in Euro in sa setzione ‘PRESTATZIONES AGIUADAS GIRADAS A MINORENNES O A FAMÌLIAS CUN MINORENNES” e sa data de balidesa. In s’ autodichiarayzione at a bènnere aplicada sa tarifa màssima de € 4,50 a pastu.

TRASPORTU

PRESENTADA dimandas ON-LINE DE sa PRIMA ISCRITZIONE O DE RINNOVU DE SU 06 a su 30 de CABUDANNI 2021

Su servìtziu at a èssere acumpridu mediante s’impreu de mèdios de trasportu  idòneos a norma de lege a su trasportu de persones e s’articulat comente sighit

DURADA DE SU SERVÌTZIU:

Cumintzu: Intro is primas bìndighi dies de su cumintzu de s’annu iscolàsticu.

Tèrmine: Concrusione de s’annu iscolàsticu

MODALIDADES OPERATIVAS:

Intrada a iscola: prelevada de is impreadores ammissos, de is puntos de regorta inditados de s’Amministratzione, in unu tempus cumprèndidu intre is oras 07.00 e s’oràriu de intrada a iscola.

Is relativos oràrios e puntos de retzidura ant a èssere pro tempus comunicados de s’Amministratzione e ant a costituire vìnculu pro is impreadore.

 S’Amministratzione non s’assumet responsabilidade in casu de mancadu respetu.

Essida dae iscola: prelevada de is impreadores a sa colclùida de is letziones e trasportu finas a is matessi puntos de prelevamentu intro de 60 minutos.

Pro s’aplicatzione de una tarifa pro su servitziu  in base a sa fascas ISEE est netzessàriu decrarare su balore aporridu in s’Atestatzione ISEE in Euro in sa setzione ‘PRESTATZIONES AGIUADAS GIRADAS A MINORENNES O A FAMÌLIAS CUN MINORENNES’ e sa data de balidesa.

sentza de autodichiaratzione at a bènnere aplicada sa tarifa màssima de € 40,00 a su mese.

Arricimentu

PRESENTADA PREGONTAS ON-LINE DE sa PRIMA ISCRITZIONE O DE RINNOVU DE SU 06 de CABUDANNI 2021

Su servìtziu at a èssere ativadu petzi si ant a cròmpere unu nùmeru mìnimu de 20 dimandas

.

ISCRITZIONES A SOS SERVÌTZIOS ISCOLÀSTICOS A.S. 2021/2022

S’iscritzione a is servìtzios iscolàsticos  s’annu iscolàsticu 2021/2022 devet èssere fata petzi online a su sighente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwUlFPUc_Re_PMYt2WF9UlRb0AXjPOFmGTmw-jY9eu1Urgcw/viewform

Sa dimanda  a is servìtzios iscolàsticos est ùnica e devet èssere  cosida a unu documentu de identidade.

In casu de iscritzione de prus istudentes de  su matessi nùcleu familiare, at a dèvere èssere compilada una dimanda pro ogni istudente.

Responsàbile de su protzedimentu

Ufìtziu: Àrea Afares Generales

Referente: Dott. Marisa Usai

Indiritzo: Ufìtziu Via Roma n. 100 – Primo pianu a sa parti manca

Telèfonu: 0782-473123

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s