Sardigna: Istadu de apretu fogos.

Istadu de apretu fogos.

Solinas: “Sa boghe nostra de dolore est istada ascurtada dae su guvernu” I territòrios corfidos no ant a èssere lassados solos, gasi comente is tzitadinos chi ant tentu disacatos mannos meda, chi ant pèrdidu sa domo, s’azienda, su bestiàmene, is sacrifìtzios de totu sa vida

«Unu signale de atentzione, de sensibilidade e de prontesa arribbat de su Guvernu».

«Unu providimentu chi cunsentit s’ erogatzione de fundos in tempos lestros, comente a rechestu de sa Sardigna pro  torrare  a aviare is fainas produtivas idistrutas de su fogu . Sa Giunta – ammentat su Presidente – aiat aprovadu in deretura  sa decraratzione de s’ istadu de apretu regionale, aviende s’iter cun su Guvernu chi at rispòndidu in manera pronta».

«is territòrios corfidos – narat Solinas – no ant a èssere lassados solos, gasi comente cuddos tzitadinos chi ant tentu disacatos mannos meda , chi ant pèrdidu sa domo, s’azienda, su bestiàmene, is sacrifìtzios de totu sa vida. Sustento in modu assolutu s’orientamentu tratzadu dae su Guvernu indiritzadu a afortiare  is penas pro is piròmanes. Fundamentales sunt sa preventzione e s’atzione acumprida dae su nostru Corpus Forestale regionale, chi fintzas oe at giutu a s’arrestu de un’intzendiàriu, su chimbe unu ocannu, mentras sunt 39 is persones denuntziadas e 1000 is interventos fatos in su territòriu ».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s