87 pròfugos afghanos abetados in Sardigna

pròfugos afganos

87 pròfugos afghanos abetados in Sardigna. Su Presidente Solinas narat : su pòpulu sardu est solidale, generosu e prontu a retzire, non restamus insensìbiles in antis custa tragèdia.  Su dovere de sa solidariedade in is cunfrontos de su pòpulu afganu nos agatat prontos, sutalìniat su Presidente Solinas: sa Sardigna est presente cun una particulare atentzione a is famìlias, fèminas, pipios, antzianos chi fuint de unu logu sena prus libertade.

Casteddu, 1 cabudanni 2021 – Su Pòpulu Sardu no est insensìbile dae in antis sas tribulia chi medas tzitadinos afghanos disarmados sunt subende a òpera de unu regìmene totalitàriu. Sa Sardigna at a fàghere su suo. Gasi su Presidente de sa Regione Christian Solinas cummentat s’arribu in Sardigna, prevìdidu a is 14,30 in su portu de Casteddu, de 87 pròfugos afghanos chi ant a èssere rètzidos in s’ìsula Nostra.

Sa Defensa tzivile regionale est istada ativada dae su Presidente pro garantire su suportu a s’isbarcu e a su primu s’acumpagnamentu in is domos chi ddus ant a retzire.  Su mòdulu logìsticu est assentadu e sa Rughe Ruja  est ativa pro is netzessàrias verìficas mèdicas e pro fachere is tampones.

Pro s’allestimentu sunt istadas ativadas diversas organizatziones de volontariadu cun 18 voluntàrios chi ant operadu finas a note manna pro assentare su mòdulu.

Oe ant a èssere presentes is dotores de s’ATS, ultres a voluntàrios psicòlogos e a is putecarios cun unu camper attretzadu.

Sa Defensa tzivile at operadu paris cun sa Rughe Rossa, s’ATS,  sa Caritas, su 118 e is fortzas de s’òrdine pro garantire sa fainas de suportu e s’acumpagnamentu in is domos de is pròfugos, su cales ant a bènnere acollidos in is bator provìntzias e in is vàrios tzentros de s’ìsula.

Su dovere de sa solidariedade in is cunfrontos de su pòpulu afganu nos agatat prontos, sutalìniat su Presidente Solinas: sa Sardigna est presente cun una particulare atentzione cara a is famìlias, is fèminas, is pipios, is antzianos chi fuint de unu logu sena prus libertade.

Su sistema regionale de sa Defensa tzivile, narat s’assessore Gianni Lampis, s’est agatadu torra prontu cun is suas professionalidades umanas e pro predispònnere totus is netzessàrias operatziones de acumpagnamentu in is domos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s