Cursu gratùitu pro Acumpangiadore turìsticu, abertas is iscritziones

S’UPA, Unione Provintziale Artisanos de Tortolì, at abertu is iscritzoone sa su cursu gratùitu pro devènnere “Acumpangiadore turìsticu”, de sa durada de 240 oras.

Su cursu at a formare una figura ispetzializada chi acumpàngiat sìngulos o grupos a s’iscoberta de su territòriu, frunit informatziones de interessu turìsticu subra is zonas bisitadas, prestat assistèntzia e est su responsàbile e puntu de riferimentu de is biagiadores.

Su  territòriu nostru tenet bisòngiu de tue, non pèrdere custa s’oportunidade!

Muti a is nùmeros:

Tel: 0782 622940 • Cell: 340 5771203

Iscrie  una mail → upatortoli@tiscali.it

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s