Batorghentos e chimbe sas matas monumentales tzensidas in Sardigna dae su ministeru de sas Polìticas Agrìculas e Forestale

Batorghentos e chimbe sas matas monumentales tzensidas in Sardigna dae su ministeru de sas Polìticas Agrìculas e Forestale pro more de particulare valore naturale e culturale issoro.

Segundu sa rielaboratzione fata dae su Tzentru Istùdios Agrìculos, si tratat de su deghe pro chentu de su totale natzionale italianu.

Est s’Ogiastra sa provìntzia cun prus àrbores monumentales, chi nde contat 125, fatu fatu ddoe est sa de Casteddu cun 78 matas. In deretura ddoe est Tàtari  cun 58, Nùgoro cun 48 e Aristanis cun 35. Bintighimbe imbetzes sos àrbores tzensidos in su Mèdiu Campidanu, 22 in s’àrea Carbònia Igrèsias, 14 in Gaddura.

Dae s’indàgine resurtat chi est Seui su comunu cun prus esemplares tzensidos, chi bantat cun 29 matas monumentales. Sighi sighi ddoe est Illorai cun 24 fundos. Tra sos àrbores prus pretziados èlighes, longhifresos, arròeles, olias, liones, alasos e gosi sighende. Casteddu tenet su primadu de s’ùnicu àrbore in Sardigna propostu comente interessu pùblicu: si tratat de una magnòlia chi s’agatat in pratza Badas. Tàtari imbetzes tenet chimbe àrbores monumentales, tra custos un’esemplare de Tzipressu de Monterey a Mandra di La Giua.

“Pro sa Sardigna est unu patrimòniu de grandu valore — at naradu Tore Piana, presidente de su Tzentru Istùdios Agrìculos – chi diat a tocare a isfrutare a iscopos turìsticos e fintzas de istùdiu, nos isetemus chi immoe sa Regione predispòngiat unu librete chi promovat sos àrbores tzensidos. Nois semus a disponimentu pro unu suportu ativu e cuncretu”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s