Arthana 24 de làmpadas: Santu Giuanni Batista patronu

Arthana 24 làmpadas: Santu Giuanni  Batista patronu

su santu prus veneradu a su mundu. Su 24 làmpadas: si festat sa nàschida de Santu Giuanni Battista. Est su santu prus veneradu a su mundu e fintzas su prus rafiguradu in is òperas de arte. Santu Giuanni, naradu su Battista, tenet grandu importu in sa vida de sa Crèsia, est s’ùnicu santu chi in sa liturgia catòlica benit nomenadu in sa die de sa nàschida (su 24 làmpadas) in prus in sa die de sa morte (29 austu). Sa tzelebratzione de su 24 làmpadas est testimoniada dae santu Agostinu chi riferit de sa presèntzia de custa festa antiga in sa Crèsia africana. S’artu onore de santu Giuanni est reconnotu de sa liturgia, in s’esclusiva festa de sa nàschida, ma in antis ancora de Gesùs in persone chi afirmat, segundu cantu referit s’evangelista Mateu: “In beridade bi naro: intre is nàschidos de fèmina no est  stadu pesadu niunu prus mannu de Giovanni su Battista” (Mt 11,11).

Àrthana sa crèsia patronale

Sa Crèsia de Santu Giuvanni Battisa s’agatat in Àrthana,  in mesu de sa bidda.  Si podet amirare sa caraterìstica crèsia in su tzentru istòricu de Àrthana,acantu sa crèsia est presente de non s’ischit cantu tempus. Non s’ischit difatis  galu a oe, cale siat istada sa data giusta de su  fàbricu de sa crèsia, ma s’ischit de tzertu chi in su 1865 sa crèsia betza fiat istada  sciusciàt  po more de is pèssimas cunditziones istruturales. Subra is ruinas suas est istada frabicada  sa crèsia noa, sempere  intitulada a Santu Giuvanni Battista, patronu de Arthana. Sa crèsia est formada de una base a rughe latina cun su bratzu mancu prus longu respetu a cuddu deretu,. Su pamentu est istadu costruidu impreende unu materiale travertino e, a s’esternu, faghet a ammirare su campanile ca est istadu torradu a frabricare 100 annos a oe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s