Ogliastra: Is pregadorias “Salvet Reina” “ Deus ti Salvet Reina”

Is pregadorias de su “Salvet Reina” “ Deus ti Salvet Reina”

Su “Salvet Reina” est una de is 4 antìfunas a sa Madonna (is atras funt su Regina Caeli, s’Ave Regina Caelorum e s’Alma Redemptoris Mater). Custa cumpositzioni est istàt scrita in  su Medioevu, e traditzionalmenti est atribuia a Ermanno de Reichenau. Ma benit fintzas atribuia a su Papa Gregòriu VII, a santu Anselmu de Baggio (mortu in su 1086), e a santu Pedru de Mezonzo, obispu de Iria Flaviae ma peri a  Santu Bernardu  in s’ora de sa permanèntzia sua a s’eremo de is Santus Jacopo e Verano a sa “ Costa Dell’Acqua”. Santu Bernardu at iscritu in certesa s’urtima tella  “o clemens, o pia, o dulcis virgo Maria”. In is manuscritus prus antigus non cumparit iscrittu  su “Mater”, chi at èssiri agiuntu in su XVI sec, Sa forma atuali est istada formalizada de s’Abbatzia de Cluny in su XII sèculu. 

Su significau de sa pregadoria fait riferimentu a sa Segunda Lìtera a is Corìntzios (2Cor 5,6-10) presentat s’esistèntzia terrena de su cristianu orientada a sa vida a pustis de sa morti. Aicci e Comenti, Deus iat fatu istesiai de s’Eden Adamo e Eva, a càusa de su pecau originali, e cun seis totu su gènere umanu, finas a sa morti terrena totus biveus  in su dolori e rimpiantu cali “èsulis ” de cussa Pàtria Santa su Paradisu. S’ànima, podit biri sa Cara de Deus, Unu e Trinu, solu candu abandonat  su corpus. Is cristianus creint in sa resuretzioni de sa carri,  ma primu de tandu  totus eus at èssiri  giudicaus  de Cristus po is òperas cumprias in sa  vida terrena. Po custu si pregat sa sempri Vergini Mama de Deus de intercèdiri po nosu su perdonu e sa misericòrdia de Deus. 

Traditzionalmenti custa pregadoria si cantat o si rèsitat in latinu, ma nd’esistint numerosas tradutzionis in totus is limbas, peri in sa nostra limba sarda.

Presentaus su testu in Latinu e sa tradutzioni in limba Sarda

De s’antìfuna “Salvet Reina” a sa cantzoni poètica “Deus Ti salvit Reina”

Sa pregadoria Deus Ti Salvit Reina est unu càntigu religiosu dedicau a sa Vìrgini Maria  e derivat dae su Salvet Reina, e fut istau scrittu in italianu in su 1676 de Santu Franciscu de Geronimo.

Custu santu fut unu gesuita italianu, proclamau biadu in su 1806 de su papa Pio VII e santu de su papa Gregòriu XVI in su 1839. Est Nàsciu in Grottaglie su 17 de meseidas 1642 e at erriciu sa fidi cristiana in sa famiglia, Francescu iat manifestadu un’«ànimu bonu meda» e «una passioni a is cosas santas de Deus». Si fùt distintu po sa generosidadi cun is pòberus, e iat istudiadu  retòrica, iscièntzia e filosofia in su Collègiu de is Gesuitas in Tàranto .

a Pozzuoli fùt istau sergau a predi  de su obispu Benito Sánchez de Herrera, In su 1670 fùt devènniu Gesuita.

Santu Franciscu de Geronimo est mortu su 11 maju 1716 a Nàpuli, esat unu santu famau, Su corpus est istau sepultau in  sa Crèsia de su Gesùs Nou a Nàpuli finas a pustis sa segunda gherra mundiali. Immoi est in Grottaglie est cumpatronu de Grottaglie e Nàpuli

Su càntigu Deus Ti salvit Reina cumpostu de Santu Franciscu de Geronimo èst e nòbili meda est istau adotau comenti a innu natzionale de sa Còrsica su 30 gennàrgiu 1735 candu fùt bènnia   proclamada s’indipendèntzia de sa natzione corsicana suta de su mantu de sa Vìrgini Maria. 

est istau tradugiu de is missionistus gesuitas in limba sarda, agataus una tradutzione in limba sarda in su 1797 in su collègiu Santu Micheli de Casteddu.

Est cantau in totu sa sardigna. In Ogliastra est cantau in is parròchias  in is festas Marianas  cun un’interpretatzioni melòdica particulari chi si diferèntziat de sa forma elaborada siat de su nord Sardigna chi de s’interpretatzioni Corsicana  In Elini est cantada po festa de sa Madonna de su Cramu cun una aggiunta de giaculatorias finalis

Riportu inoi su testu originali e is tradutzionis suas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s