S’avolotu de su silèntziu: tradutzione in sardu de sa cantzone “The sound of silence”

M’est istau  pediu de unu giòvanu musicanti e composidori, Thomas Caredda, chi bivit a Roma ma de  orìginis Ogliastrinas, (Babbu de Lanusè e sa mama de Loceri)  chi at sèmpiri abitau sa terra nostra, de tradùigirit,  ma de modu chi si essat pòtziu cantai,  custu cantu  famau in totu su mundu.

Tradugirit no est traballu fàcili e toccat a valutai cosas meda.  Esistint medas modus de tradugirit chi serbint  po diferentis abisòngius. Is tradutzionis funt sèmpiri  diversas tra issas , ma cudda tècnica e cudda literària si ponint a is dùs estremus.

In una tradutzioni tècnica su tradutori est  ligau a su testu de partèntzia e non tenit  peruna libertadi de initziativa.  Po su  motivu de  sa pretzisioni. 

In sa  tradutzioni literària s’obietivu est trasmìtiri su messàgiu de s’autori.  Movendu de custa riflessioni s’est chircau de tradugirit custu cantu chircandu po cantu possìbili de trasmìtiri su sentiu e rispetandu sa mètrica musicali de sa melodia originali de sa cantzoni. “The sound of silence” tecnicamenti traùgiu “Su sonu de su silèntziu” divenit in sa trutzioni literali  “s’avolotu de su silèntziu”.

Iscrita e musicada in su 1964, est fortzis sa cantzoni prus famada de Simon e de Garfunkel. Est  de cunsiderai  poesia po is imàginis sena e tempus chi narat  e aprofetat su destinu de un’umanidadi.

Varianti locali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s