Loceri: istòria e traditzionis. Bachis e Sergiu, òminis de innantis chi donant imparu a is personis de su presenti

Sergiu  e Bachis

istòria e traditzionis

Òminis de innantis chi donant imparu a is personis de su presenti

Custus santus Veneraus in Loceri ant tentu grandu veneratzioni sia in occidenti chi in orienti. Imputtaus de essirit cristianus ant  professau sa fidi in Cristus e custu ddis est costau penas e su suplitziu.

 Bachis dd’iant acciottau fincias a morririt  de nanti a Sergiu e poi Sergiu dopu tanti penas dd’iant degollau.

Sa festa de Santu Bachis de mau est sa manifestatzioni chi aperit e serrat is festas de istadi, e sa populatzioni  dd’’aspetat  po mori ca lassat in su coru e in sa menti aregodus bellus  chi tantu  ant signau sa vida de totus is loceresus  .

          su primu coettu a is  ses de mengianu, paris a s’arreppiccu de is càmpanas a glòria  signat su cumenciu de sa festa de mau e  po tres dìs est unu continu de ballus sardus,coettus ,gius de bois,cuaddus ,froris procetzionis orrosàrius cantaus, goccius ,launeddas, e un’intensu brugiai de candelas e incensu.

          Bachis e Sergiu  divenint presentis  e puntu de riferimentu po totus.

                     Sa festa est afidada is  giòvanus. Chi preparandu, ammostrant unu sentiu forti de apartenèntzia  a sa idda.  Is obreris olint mostrai a sa idda  sa capatzidadi  e maturidadi  pròpia,  mostrant  unu sentimentu chi ligat in su tempus totus is Loceresus  cun unu filu ca est sa traditzioni. Sa festa est  unu cultu chi nos donat  una profunda richesa ispirituali.

 Ma chini funt Santu Bachis e  Santu Sergiu?  E ita nos imparant ?

Bachis morit a innanti a Santu Sergiu a corpus de tzironia  po chi cun sa morti de Bacchis assurumancu Sergiu èssat abiurau , ma totus e dùs ant poderau firma sa fidi.

Òminis de su tempus passau chi iscint allegai  a nosu  personis de su presenti

          Sa santidadi mostrat a su mundu sa cara de Cristus.  Is santus funt personis de s umana natura , po mesu de issus, Deus, manifestat sa presèntzia sua a is òminis. In is Santus  Deus  bolit  fueddai  e nos si bolit ammostrai  su sìgniu de su regnu sù , a su calis,  seus totus lamaus 

Is Santus dimostrant ca sa santidadi est acessìbili a totus e acumpangiant  is personis a is valoris evangèlicus.

I santus funt comenti a unu faru; inditant a is òminis sa santidadi de su Vangelu

          I Santus  Bachis e Sergiu  insegnant s’amori de Cristus e a nos si amai tra  nos. In particulari custus amigus devotus  chi muteus protetoris de Loceri  insegnant su veru  valori de s’amigantzia e su rispetu de is istitutzionis.

CONTU DE COMMENTI ANTI SUFRIU E FUNTI MORTUS

IS SANTUS SERGI E BACCHIS

                Custu scrittu dh’eus traugiu de sa “Passio antiquio SS. Sergii et Bacchi Graece nunc primum edita” esti scritta in s”Acta sanctorum, po su 7 de su mesi ‘e  ladaminis  865-79.

E furriau in forma chistionada

L1.

                In su tempus, candu guvernat s’imperadori Massimianu, sa centi creiat a supestitzionis e  adorant e offriant sacrificius a figuras de perdas o de linna e pappant su chi offriant a custas figuras.

                Una lei cun grandu pregonis iant publicau, fattu  de is mercaus e de is camminus  de ogna cittadi e is chi no offriant sacrificius beniant pregonaus e cundennaus a  sufriri penas e postus a serbiri a is dimonius che intzeraccus. 

                S’aria fut gelada de is fumentus e fut pudescia de su fragu chin d’essiat de is artaris e s’errori  idolatricu fut chistioni primaria chi riguardat su stau.[ po mori ca creiant ca chi calencunu no essat sacrificau a is Idulus chi adoranta,  custus,  si dis podiant furriai contras cun ogru malu, portandu sventura a pitzu de tottu su populu.  ]

                In custu tempus,  est,  chi anti bìviu Bacchis e Sergi chi lugiant in terra  cali istedhas  gosantis  po mesu de sa fidi in su veru Deus Gesu Cristu Signori nostru .

Issus abitànt meda su palatziu imperiali , onoraus de s’imperadori Massimianu

Sergi fut importanti meda, fut su “Primiceriu de sa scola de is Gentilis” amigu Sinceru de s’imperadori, e s’ abitant meda cun sei e si portanta che parentis.  Po mori e po custu dogna cosa chi Sergi essat pediu, Massimianu si da cuncediat. E gratzias a custu chi Sergi iat fattu nomenai Antiogu, amigu su, guvernadori de sa provincia de Augusto-Eufrate.

                Bacchis, issu puru, importanti  fut  su “secundariu de s’iscola de is Gentilis”

                Sergi e Bacchis furint grandus amigus e che un anima sola, unius in tottu po mesu da sa fidi. No fradis po natura ma po sa fidi.  E cantanta:

BS.

« su mundu gioiosu

o genti cantai

cun forti passioni

su mundu gioiosu

Stai in Cristus, mirai

che una solu personi

est Bellu e pragerosu »

L1

                Furint eccellentis sordaus de Cristus e ligiant ogna di sa Sacra Scrittura po mori de cumbattiri prontamenti contras s’errori diabolicu

                Ma s’anima mala si fut  posta in corpus de calencunu de sa Scola de is gentilis carriaus  de invidia biendu ca Bacchis e Sergi  furint erriccius cun tottus is s’onoris in su palatziu imperiali cun altissimu gradu militari e trattaus che parentis de s’imperadori.

tandu no agattandu  nudha po dhis andai contras e non podendu fai attru,

cun malitzia iant  decidiu de dus imputai de essi cristianus a s’imperadori.

                Spettau su momentu giustu, chi Sergi e Bacchis no essant accranta de s’imperadori e bittu chi d’iant a solu, si dhi furint’accostiaus e dh’iant nau

 ( Imputadoris )

-Magnificenza Altissima e Divina Magistadi nostra, Imperadori nostru Massimianu,

Eis Bosu cumandau  in tottu su mundu po mesu de is Bostrus santus prescrittus chi a petottu si offrant sacrificius e preghieras a is deus de Roma  po mori de dhus tenni in favori  de chi non s’abbandonint e non si furrint contras a nosu.

Cundannais  a patiri turmentus fincias a morriri is chi s’essant a permittri de non ponn’in menti a su cumandu ostru,  de adorai e si sottomittiri a sa retta osta dottrina e a s’immensu poderi chi Giovis  babbu ostru Bo s’hat donau. –

(L1) iat spundiu s’Imperadori :

( Imperadori)

-Sissi,  custu è su ci happu cumandau! de adorai a Giovis cun tottus is divinidadis de su celu po mori de lograi sa bonaventuranza po tottu s’imperu e po non fai furriai de malu ettu Giovis deus nostru contras a nosu .-

( Imputadoris )

-Magistadi luminosa , custu e su chi cummandais e nosu cun gosu obbedeus .

Ma ! cumment’est tandu chi Sergi e Bacchis is chi funti is mellus de sa classi nostra e abbittant cun Bosu e amministrant su poderi chi dh’eis donau, inveccias andant ad adorai unu certu Cristu chi fut un ebreu e chi propriu is ebreus d’ anti cundennau e giustitziau cali criminali cali fudi ?  e is chi adoranta custu Cristu si rifiutanta de adorai a Giovis e a riconnosci sa divinidadi de s’imperatori. e imprusu ciccanta de cunfundi su populu narandu ca de Deus in d’esistidi unu ebbia e cunvincinti sa centi a non ponn’ in menti a su cummandu  Bostu».

(L1)

S’imperatori, a s’intendiri custus fuedhus non boliat crei a su chi dhi furinti nandu e adirau iat spundiu:

(imperadori)

– Bacchis e Sergi no ponit immenti? No creu mancu pagu pagu  su chi mi seis nandu po mori ca Sergi e Bacchis mi stimmanta e deu dhus su stimmu e non funti traittoris. Funti devotus a tottus is divinidadis de su celu e prus che tottu a mei.

Po custu bo si naru ca po s’ammostrai ca seis contandu faulas, dhus app’a muttiri e sentza chi issus isciant ca seis imputtandudedhus, dhis s’app a nai de m’accumpangiai a su templiu de Giovis e dhis app’a nai de sacrificai a Giovis cun mei e poi eus a pappai paris de sa petza sacrificada.

Chi issus,  ant’a sacrificai cun mei, app’ a furriai a pitzus de osattri tottu is calunnias chi portais ed eis a sufriri bosattru is penas chi pedeis po insoru. Chi inveccias est commenti narais bosattrus issus ant’a sunfriris  sa pena giusta  po sa traittorìa.-

L1    A s’intendi custus fuedhus iant torrau a nai is imputtadoris:

(Imputtadoris)

– A nosu, o Imperatori, si fait movit su zelu e sa stima chi portaus po  Bosu  e po is deus de su celu, ed eus torrau a portai su chi eus galu intendìu , ma spettat a bosu ciccai sa beridadi».

L1   Tandu s’imperatori iat fattu muttiri a  Sergi e Bacchis.  Issus furint intraus in pompa manna sighius de is guardias insoru.

S’imperatori dhus iat erricius cun dogna onori e paris cun seis est’andau a su templu de Giovis.

Intrau chi fut Massimianu iat offriu libagionis e tottu s’esercitu iat partecipau a sacrificai a is divinidadis. Calau de s’artari s’imperadori castiandusì a ingiriu iat bittu ca Sergi e Bacchis non furint in su templiu.

Di fattis, Sergi e Bacchis,  non furint intraus po mori ca pensanta ca fud empiu intrai in d’unu templiu paganu e fu peccau offriri sacrificius. 

Issus furin abbarraus foras e preganta narandu:

BS:

– O Rei onnipotenti prus mannu de d’ogna rei,  solu Bosu seis immortali faei lugi a sa menti insoru poitta, sentza dh’isciri, caminanta in d’un andala oscuriosa  adorant perdas, animalis e piberas su calis adorant su creau no su creatori.

Fai  chi ti possant connosciri, aicci e chi isciant ca seis Bosu s’unicu Deus Babbu Fillu e Spiritu Santu.

Deus soberanu, has mandau su Fillu tu unigenitu  Gesu Cristu Sarbadori nostru ca po sarbai a nosu a sufriu  finas a morriri e resuscitau de in tra is mortus po si liberai de is accappius de sa lei e de  s’errori de is idulus.

Deus, riserva is figius tuus chi caminant in s’andala de is martiris sighendu is cumandamentus tuus. –

L1  Teniant’ancora custus fuedhus in bucca, ca s’imperadori iat mandau is guardias  a dhus ciccai e a in de dhus pigai e a dhus portai a peis sus in su templiu. Cantu furint intraus, s’imperadori dhis iat nau :

( Imperadori )

                – Sergi e Bacchis Amigus carus, osattru podeis contai in s’amicitzia mia e in su favori de is deus de Roma. Calencunu, perou,  bos imputat ca traigeis sa lei fendusi nemigus de is deus nostrus chi bos anti sempri agiudau  e no sighesi  is prescrittus  de s’imperadori 

                Ma de seguru no anta a scrancai de penas  chi bos accusat poitta  ca osatttru  immoi in ci acchirrais a s’artari e sacrificais a Giovis deus propitziu  e poi paris cun nosu eis a pappai de sa petza sacrificada.-

 L1    Ianta spundiu is nobilis sordaus de Cristus :

BS

– Nobilissimu e illustrissimu imperadori nosu ti serbeus cu tant’amori mancai seus obligaus a su servitziu  tu in terra. Ma nosu teneus unu veru Rei in celu, Gèsu Cristus eternu Deus nostru. Issu est s’unigenitu Figiu de s’unicu Deus.  Issu cumandat is animas nostras e  si torrat spera  e salvamentu ca onat a chi creit in sei gosu eternu. Dognia dì  offreus s’adoratzioni solu a sei ca est Deus veru  chi ha creau ognia cosa  non certu a bunconis de linna o de perda.

                Carissimu Imperadori is chi adoras tui  funti opera umana. ca tenint origas ma no scurtant su chi pregais, tenint carigas ma no pigant fragu de su chi dhis sacrificais, teninti bucca ma no allegant e peis e non camminat.

Commenti narat sa scrittura ;- torrint che cussus is chi dhus adorant.-

L1   s’imperadori cun coru traittu e furriau a s ‘ira iat cumandau a is sordaus chi in di essant scintu is tirantis de su cintzu e in di dhi  essant scravau is insignas militaris e in prus iat nau:

(Imperadori )

– Custus , funti traigendu  Roma e s’ imperadori  e portandu su mali appissu de tottu s’imperu  rinunciandu a tottus is deus e a Giovis   po crei a cosittedhas de pagu contu chi solu is feminedhas de su populu basciu podinti crei.

 po custu cumandu de dhus bestiri de femmina e poneidedhis peri is pittorìgas e portaidedhus fattu de is camminus e de is pratzas de tottu sa cittadi po mori chi tottus dhus bianta e dhus beffinti.-

L1 Tandu, commenti iat cumandau s’imperadori, is sordaus iant portau a Sergi e Bacchis  fattu e is caminus de sa idha  bestius de femina e accappiaus a su tzugru cun catenas grais partius de su palatziu fincias a su mercau.

E is santus pregandu narànta:

BS

– mancai siaus andandu in custa via oscuriosa   et si mostrat a nosu s’ umbra e sa morti. Nosu non timeus su mali,  o Deus, nos si enit a conca su chi nos anti tramandau is Apostulus . chi rinunciat per’una cosa in nomini miu, Tui naras o Gesùs dh’as a cumpensai in su celu.

Nos anti bestiu de femminas ma po nosu custas rappresentant vestis de salvesa e nos ammàntas de giustitzia, e commenti de sposas allichidias si unis a Tui po mesu de sa fidi chi professaus.

Manda a nosu su Spiridu Santu po chi alleghit po mesu de is limbas nostras e possat toccai su coru de custus paganus po dhis ammostrai sa via de sa cunvertzioni, e connosci a Tui unicu e Veru Deus nostru chi morendu in sa grugi as ottentu po chi creit in Tui, sa resurretzioni de sa carri e sa vida eterna.

L1  s’mperadori in ce dhu pappat s’ira e tandu iat cummandau ca is chi iant imputtau a Sergi e Bacchis essant pigau postus in is incarrigus chi teniant issus

iat decidiu mandai Sergi e Bacchis in orienti de su guvernadori Antiogu de cantu in di furint ennius arrecumandaus propriu de issu

Iat cunsegnau una littra a is guardias ca ce dhus doppiant portai de Antiogu chi domandat po Sergi e Bacchis is penas prus severas e sa morti chi ancora essant adduraus cristianus peròu chi essant abiurau essant torraus a essi postus in su gradu insoru e perdonaus de ogna mancantza.

Sa propriu di, unu drapellu iat pigau is dus santus e iant camminau fincias a primu notti, cantu iant agattau una ommu po podit dormiri .

Is Santus ce dhus iant inserraus in d’unu  apposentu accranta de su logu a  cantu corcanta is sordaus . A facciora ‘e mesu notti  un Angiulu e Deus  dhi si fut apparviu a cantu furint incadenaus  e dhis iat nau

( Angiulu)

–              Faeisì coragiu e cumbattei contras a su Demoniu e a is ispiritus malus

Si chei, candu eis a binciri si eus ad obiai cun s’esercitu de angiulus de su Signori et eus a cantai po bosattru s’innu e sa vittoria e s’eus at donai sa corona d’ermusura e sa parma de sa fidi vera.

L1    Indanimaus de is fuedhus de s’Angiulu, s’incrasi, iant sighiu andai cun coru seguru . Paris cun Issus furint peri is intzeracus insoru ca po sa stima chi dhis teniant, iant deciudiu de dhus accumpangai in custu viaggiu, e su notti iant dormiu in su basciu asutta de issus e iant intendiu commenti in su notti discorriant cun s’Angiulu.

In su viaggiu, Sergi e Bacchis, cantànta che a bogi sola is innus e is salmus a Deus. Cantu furint lompius a sa provincia de Augusto Eufrate, ca fudi acranta a  cantu funti is Saracenus,  dhus iant portaus in Barbalissu cha fut sa cittadi a cantu dhu e fut sa sede de su guvernatori Antiògu e a facciora de is tres a mericci si dhus iant presentaus,e iant cunsignau ad Antiogu sa littra de s’imperadori

Massimianu chi narat : chi abiuranta sarbaddhus ma chi resistint non tegas piedadi.

Intantus Sergi et Bacchis sighiant a pregai e a cunfidai in s’agiudu de Deus

Tandu Antiogu de nanti a tottu sa corti iat commenciau s’interrogu

(Antiogu)

–              Obbedeis bosattru a s’imperadori e deus nostru Massimianu? –

L1      Iant spundiu is Santus

BS  

-Nosu obbedeus a s’imperadori in is cosas de sa terra ma teneus unu solu Deus Babbu Fillu e Spiridu Santu in celu poi s cosa de s’anima.

L1 Iat nau Antiogu

( Antiogu )  

– Ponei immenti a s’imperadori e sacrificai e pappai de sa petza sacrificada  in de chi no, mi custringeis a fai su chi nin deu nin s’Imperadori oli fai.  Subenei beni cantu bos si stimat e peri immoi sighit a si stimai, no scaresciais is benis e is ricchesas chi s’hat donau e chi olit sighiri a si onai, duncas chi immoi sacrificais eis prontamenti a recuperai onoris e benis. Aicci at iscrittu s’imperadori e aicci at a essi fattu.

 L1      Iant spundiu is Santus

 BS  – Eus sighiu Cristu e teneus po vanas is cosa terrenas. Lassandu is cosas terrenas accioccaus unu tesoru in celu. Eitta in di teneus po essi conquistau su mundu chi perdeus is animas nostras? O Antiogu, immoi sa limba tua e che i cussa de sa pibera mala chi si olit portai a sa perditzioni   est tottu inutili e vanu su chi nos impromittis.  Fai su chi ti parit, ma nosu no eus a cambiai idea.   No sacrificaus a perdas mortas ma Adoraus s’ unicu Verdaderu Deus Vivu, Gesu Cristu Signori nostru.  s’unicu veru imperatori de is animas nostras a su calis  sia in terra che apissu che asutta dogna genugru si depit  ingenugrai e dogna limba deti nai DEU CREU ! 

L1      Iat nau Antiogu

(Antiogu)   – Osattru seis pringius de faulas e superstitzionis  chi portant s’ogru malu de is deus a pissu de tottu su populu.

L1      Iant spundiu is Santus

BS 

– Poberu Antiogu, tui ses giai maleigiu po mori ca portas a sa rovina is chi ti obbedint e paris cun tui sacrificant a perdas e bunconis de linna,  ant’abbrugiai paris cun tui in su fogu e s’inferru.

L1      A s’intendi custus fueddhus Antiogu adirau iat cummandau de ammindai beni a Bacchis e de cuncordai tzironias e s’aculeu, de intzerrai a Sergi ma chi essat intendiu beni  is bogis de s’agonia

L1     A s’ora de commenciai Antiogu Iat nau :

(Antiogu)  

–              Prontu ses o Bacchis bieus immoi chi lompi Gesu Cristu a ti liberai?-

L1   tandu is sordaus dopu dh’ ai strintu beni a peis e a manus inanta commenciau a dhu tirai dislogandudedhi is ossus.  Iant tirau fincias chi non di podiant prusu tantus de si ettai scinigaus a terra

L1 iat nau Bacchis

( Bacchis )

-Est tottu inutili e vanu su chi fais o Antiogu ses consigiau de su Demoniu prus scudeis prus diventu dignu de sa vida eterna benenti.

L1 Antiogu bittu ca non cediat iat cummandau de hu furriai brenti a susu e a dhus scudiri a corpus de tzironia fincias an de dhi scravai sa pedhi a dhi  sciasciai a corpusu is intranias suas  e chi essat mortu suffrendu. su sambini fut derramandu in terra appettottu. Tandu Bacchis iat nau

( Bacchis ) 

–              Creu  solu in Deus Veru capitanu de is animas nostras  e pappu sa carri de sa passioni sua.

L1  dopu tanta agonia    s’est intendia una boxi chi beniat de celu e chi narat

Beni Bacchis funt ‘apertas po tui is portas de su Regniu  cali veru testimongiu, Sordau e atleta de sa fidi .

Aicci Bacchis, iat cunsignau s’anima sua a is angelus de su celu.

Is chi furint incui,  meravigliaus iant intendiu cussa ogi. Tandu Antiogu su Guvernadori iat nau ca custas funt’operas de maìas, e su calis, Bacchis no dhi meritada a dhu sepultai ma fu mellus an ci ettai su corpus a basciu de sa muralla de su castedhu e chi is canis in ce dh’essant pappau.

Ma is pigionis in s’aria, commenti e chi essant tentu sentìu, no permittiant a is bestias in terra de s’avvicinai

In su notti  unu gruppu de personis santas chi biviant in cua accuaus in gruttas in d’iant furau su corpus e dh’iant interrau in d’una de is gruttas insoru.

Sergi cun grandissima amargura prangiat po sa morti de Bacchis po mori ca iat perdiu un amigu aicci sinceru.  Sergiu cantat aicci:

( Sergii )

Deu non biu ca non biu

Non c’est lugi po caminai

Non prus o fradi miu

Imparis eus a cantai

Cun fieresa e santu Zelu

Fidi has bofiu cunfessai

Bacchis ses tui in celu

Oi chi mat a cunfortai

L1 E Sergii sighiat a prangiri lagrimas de tristesa e scunfortu a pustis chi iat finiu de cantai custa cosa Bacchis dhi fut apparviu in derettura  e teniat una cara luminosa che cussa de un angiulu e fu bestiu cun sa divisa militari de grandu ufficiali e iat nau a Sergi

( Bacchis )

-Poitta prangis o Sergi fradi miu cummenti chi sias solu? mira ca mancai deu non soi prus presenti cun su corpus immoi soi presenti cun su spiritu. Bai seguru, castia,  deu soi giai lompiu e soi inoi spettandu a tui e cun tui, appa a dividiri sa parma de sa vittoria e sa corona de hermusura.-

L1A mattinu  Sergi cantu sin di fut pesau iat contau a is serbidoris  cantu dhi fu sucediu in su notti e de commenti iat bittu a Bacchis bestiu cun s alta divisa

Su guvernadori iat cummandau de dhi torrai a portai a Sergi po mori de biri chi sa sorti chi fu toccada a Bacchis, sa di innantis, dh’essat fattu cambiai idea.

Presentau ad Antiogu  custu i dh’iat nau _

( Antiogu )

-Custu sacrilegu de Bacchis sest’arrifiutau de sacrificai a is deus de Roma e s’Imperadori  e custu commenti as intendiu dhes costau sa vida. Ma du dh’iscis ca non bollu chi ce dha finas aicci duncas scabula tottu torrat a su logu tu e piga onoris e benis e is gradus militaris e sacrifica a Giovis  e a s’imperadori

L1 iat spundiu Sergi

( Sergi )

– Antiogu, tottus is doloris chi m’has a procurai po mei ant’essi is meritus chi mant a fai digniu de mi presentai a s’unici veru Rei de su celu e de sa terra Gesù Cristus signori Nostru  is regnus de su mundu passant ma su regnu de su celu est eternu. –

L1      Iat nau Antiogu

 ( Antiogu )

Accabbadha cun custu scimprorius  ses fendumì scaresciri amarolla cantu seus amigus.   Ma giai ca olis cun d’ unu pagu de suffrimentu ti facciu girai mellus is ideas

L1     iat spundiu Sergi

( Sergi )

 Fai su chi ti parit o Antiogu  deu non timu a chi bocci su corpus ma a chi  boccit s’anima .  Sa carri est debili ma su spiritu est forti, domina puru custu corpus ma no as a dominai mai s’anima mia, nin tui nin Satana chi ti cusigiat.

L1      Antiogu adirau  Iat nau

 ( Antiogu )

-Tottu sa passientzia mia non est serbia a ti fai cumprendiri. Tandu, de immoi, as a suffriri fincias a chi non cambias ideas-

L1      Antiogu, Iat cummandau de pigai puncias e de dhas sa incravai  in is ungras de is peis de Sergi aicci chi is sabattas essant a diventai una cosa sola cun is peis. E pustis  de accappiai Sergi a su corru cosa sua e impressis a dhu fai camminai ficias a Tetrafiria a noi miglias de cantu furint

Andandu Sergii cantàt is salmus e pregat narandu

( Sergi )

 – O Deus miu aspettu cun passientzia  chi tui ti abbascis de mei e mi portis foras de s’orribili fossa pagana prenas de  Statuas de troccu

guida is peis mius a sa rocca de sa presentzia tua –

L1

Cantu furint lompiu a Tetrafiria Antiogu iat nau a Sergi

( Antiogu )

Bieus chi is doloris chi t’appu fattu provai ci funti arrennescius a sciolii is annùus chi ti si funti fattus in conca

L1    iat spundiu su Santu Martiri

( Sergi )

-Custas penas chi iant deppi amarigosai s’esistentzia funt po mei prus durcis de su meli.-

L1   Su guvernadori iat cummandau de torrai a inserrai a Sergi ca dh’iat at essi torrau a intendiri su ‘n crasi

Sergi sighiat a pregai cun fervori e a facciora de mesu notti dhi fut apparviu un angelu e dh’iat sanau is peis cumpletamenti

Su ‘n crasi, Antiogu, seccendu in su scannu po giudicai, iat fattu muttiri po dhi portai a Sergi. S’aspettada de dhu biri ca non podiat andai e prangendu po is doloris, ma de tesu ia bittu, ca inveccias issu fut benendu caminandu de sei e sentza mancu assoppiai.  A dhu biri, Antiogu iat nau

( Antiogu )

-Custu est unu cogu e tottu s’amigantzia chi teniat cun s’imperadori dhat ottenta po mesu de is maias, Su chi soi biendu est sa prova ca est unu cogu maiargiu e ca fut beridadi tottus is accusas chi dh’imputtànta

L1   lompiu a sa presentzia de Antiogu  su guvernadori dh’iat nau

( Antiogu )

– Sergi, immoi est ora de dh’accabbai, sacrifica a  s’imperadori e castia, ca de immoi in susu, tottu sa maia chi t’ est  serbia po sanai a is peis tuus,  non t’hat a sarbai  prusu. 

L1    Iat spundiu Sergii

( Sergi )

– Si solu is ogus tuus essant cumprediu! tenis is ogrus annappaus de su Demoniu  e no bisi ca Cristu m’ at mandau s’angiulu su po mi sanai e po ti onai prova de sa beridadi chi ti presentu

L1  Antiogu a su intendiri custus fuedhus iat cummandau de imbodhiai is peis de Sergi cun filu ferru spinosu fincias a dh’intaccai is ossus  e de dhu portai mancai a tira fincias a Rasafa a noi miglias de Tetrafiria. 

Dhiat fattu torrai accappiai a su carru suu  e iant isuccau conca a Rasafa

Lompius chi furint, Antiogu iat torrau a domandai a Sergi chi tandu iat cambiau idea e accettat de sacrificai a is idulus e a Roma  Sergi iat spundiu:

( Sergi )

– Cun sa fidi mia Antiogu deu annientu tottu sa malesa tua.  Deu mai app’ adorai is idulus de Roma  ma offru custu sacrificiu de sa carri mia a su solu Signori Gesu Cristu Signori e Deus Nostru.

L1  Biendu Sergi aicci risolutu Antiogu  bessiu a su scannu iat tandu  pronutziau  sa Sententzia

( Antiogu )

– Sergi, ti ses fattu indignu de is favori de Is deus de Roma  e de s’imperadori  rifiutandu su sacru decretu de sacrificai  custu imponit chi sias puniu cun sa spada.

L1  Tandu  dh’iant portau in sa publica pratza po dhu giustitziai, e Sergi ingenugrau immesu, ingiriau  de tottu su populu  e de is sordaus.  Peri tottus is animalis e bestias iant lassau is tanas insoru e si mescuranta in tra is ominis ma non feriant a nemus e cun acciaulus e intzirrius  pesànta  a Deus su lamentu.  Tandu Segi  iat artziau is manus a celu e aicci iat pregau

( Sergi )

 -Peri is bestias e is pigionis,  riconiscint  su dominiu tu  o Deus onnipotenti. Fai, chi custa testimoniantza, serbat po dhus fai cuverti e torrai a Tui uni veru Deus. Perdona is mancantzas insoru  e chi possant erribbai, a connosciri sa beridadi e chi tottus siant salvaus. Errici o Signori su spiriti miu

L1   unu corpu de spada forti in d’iat dividiu sa conca de Sergii de su corpus  

una ogi potenti si fut intendia de su celu

-Beni tui puru o Sergi  veru sordau bincidori  beni immesu a is schieras de is Angiulus e de is Patriarcas immesu a is corus de is apostulus e de is profetas

Beni paris cun Bacchis a gosai sa meraviglia eterna.-

Medas de is chi furint accodius, biendu su chi fu capitau, si furint cunvertius. Is amigus, arregortu su corpus, dh’iant donau sepultura.

Fu su 7 de su mesi de ladaminis

Miraculus meda Deus iat cuncediu a is chi si presentant a pregai in is tumbas de Bacchis e Sergi e a is chi ponint in s’amigantzia de Sergi e Bacchis Deus donat sa cunvertzioni de su coru po podit intrai a du gosai eternamenti.

 Sa cresia de orienti e de occidenti festant paris su Martiriu de is santus nostrus su 7 de ladaminis .

Pregai po nosu in su celu Sergi et Bacchi Gloriusus

GOCCIUS DE SANTU BACCHIS

Eroi forti e vittoriosu

Ardenti de santu zelu

PREGA PO NOSU IN SU CELU

BACCHIS MARTIRI GLORIOSU

In tempus de Massimianu

Valeriu imperadori

Ufficiali ses de onori

In s’esercitu romanu

Ses ancora cristianu

Intrepidu e fervorosu

In sa prus solenni festa

A Giovis deus  propitziu

Tzerriau a sacificiu

Rifiutas cu bogi lesta

Custu ti movit tempesta

Po suffiri coraggiosu

Mai app’essiri adoradori

De falsa divinidadi

Ma cun prusu umilidadi

Adoru Cristu Signori

Veru Deus e Redentori

De is animas generosu

Po ti fairi rinutziai

A sa fidi professada

De sa petza sacrificada

Ti custringit a pappai

Ma no dha ‘olis toccai

Ribellandudì sdegnosu

Cun fieresa esemplari

Naras chi pigas de prus

Cudha carri de Gesùs

Sacrificada in s’altari

Pani vinu e Deus impari

veru alimentu pretziosu

S’imperaori adirau

cumandat de ti bestiri

de femina po ti biri

De su populu beffau

Suffris tottu rassegnau

Cust’oltragiu bregungiusu

Promittit Massimianu

Richesas gratzias e onoris

O turmentus e doloris

Si ancora adduras cristianu

Ma est tottu inutili e vanu

S’invitu a tui animosu

In sa Siria ses portau

Impari a Sergiu ufficiali

Issu puru amanti leali

De Gesùs Crucifissau

Po chi ancora sias tentau

Ma resistis orgogliosu

Cun maligna cunpassioni

Antiogu Guvernadori

Cicca de ti fai traittori

De sa vera religioni

Dhu cunfundis de arregioni

Atturendi vittoriosu

Benis subitu attrociau

De fortis sordaus paganus

E strintu a peis e manus

Po chi sias beni stirau

E de is ossus dislogau

In s’eculeu turmentosu

Sempiri costanti e forti

Senza tanti cerimonia

Tottu a corpus de tzironia

felici erricis sa morti

bella fortunada sorti

Po Gesùs morri amorosu

S’anima tua bella e pura

Bolat’ a s’eterna gloria

Erricit de sa vittoria

Sa corona d’hermusura

Circundada de chiarura

cali soli luminosu

In Barbalissu interrau

Est su corpus cun decoru

E de angelus unu coru

Benit prestu vigilau

De contìnu est visitau

De su populu piedosu

Tra is celestis rispendoris

Aundi ses tui collocau

fai sempiri de abogau

A is miserus peccadoris

Gratzias donendi e favoris

A dogniunu bisongiosu

Giai chi ses su prottettori

De custa pobera idha

Cun premura tui assistidha

In dogna pena e dolori

Ma supplica su Signori

chi s’ottengat s’eternu gosu

Eroi forti e vittoriosu

Ardenti de santu zelu

PREGA PO NOSU IN SU CELU

BACCHIS MARTIRI GLORIOSU

Erois fortis e vittoriosus

Ardentis de santu zelu

PREGAI PO NOSU IN SU CELU

SERGI E BACCHIS GLORIOSUS

GOCCIUS ‘E SANTU SERGIU

Poderosu difensori

chi gosas in celu tantu

Sergiu illustri martiri santu

prega po su peccadori

Ses nobili sirianu

virtuosu e credenti   

a Bacchis tendis sa manu

Ch’est’ammigu tu valenti.

cun amori divinu ardenti

superais dogna rigori

Cristianus eccellentis

rifiutais su mali

e cun donu supernali

cunverteis tanta genti.

pregandu costantementi

po alleviai su dolori

chi sigheis sa lei pagana

si promittint onoris,e benis

ma dhi spundis ca tenis

dogna beni po cosa vana . 

ca teneis una funtana

de beni consoladori

Su crudeli tirannu

Bacchis faidi acciottai

poitta tui cun s’ ingannu

possas prestu abiurai.

ma tui firmu in su pregai 

esaltas su redentori

Senza digna sepultura

Bacchis olinti lassai

a su mundu olinti fai

Timi e tremi de paura

sa corona d’ermusura

dhi cunsegnat su Signori

Comment’app’ a podi fai

Senza e Bacchis amigu caru

Fu po mei che lugi e faru

si ponidi a dh’ attittai 

Enidi a dhu visittai

Dh’apparit i in  su lugori

 Atturdìu su tirannu 

de sa forti resistenzia 

e dolori ancor prus mannu.

po tui onada sententzia

filu e ferru e penitenzia

in peis po ti fai dolori

Pena forti est  onàda

a custu orrendu martiriu

ordinat cun prus deliriu 

dognia ungra beni appunciada

custa pena est superada

cun s’ angelu liberadori

Ti cunfirmada a s’istanti

una sentenzia de morti

cun corpu de spada forti

sa conca segau t’anti

ses preziosu diamanti

de Gesùs veru pastori

In is urtimus momentus

de custa mortali grugi,

donai tempus e lugi

po erricciri is sacramentus, 

po chi partaus cuntentus

e biaus su Signori

Poderosu difensori

chi gosas in celu tantu

Sergiu illustri martiri santu

prega po su peccadori

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s