Barì. Cras, domìnigu su 4 de mese de idas, in su Tzentru Tzìvicu de Barì, cunvegnu “Homines”, dedicadu a sa bestimenta maschile antiga de Barì

Sa bestimenta antiga de s’òmine sardu, oe reconnotu comente  “Costùmene Populare de sa Sardigna, rapresentat s’èsitu de unu protzessu longu de trasformatzione e evolutzione chi comintzat in su sèculu XVI e acabat in su sèculu XX, acanta, pro vàrias resones, benit abbandonadu de su totu pro èssere istituidu dae bestires de provenièntzia peri continentale. Fintzas in Barì.

Su bestire traditzionale maschile diferente e articuladu in su gènere suo, aiat iscasidadu s’interessu e sa curiosidade de visitadores fintzas de foras de s’ìsula, atirados dae s’autentitzidade sua.

E est pro custu chi cun grandu pràghere bos cumbidemus a partetzipare a s’eventu “HOMINES” organizadu dae s’assòtziu N. S de sa Munserrada, cun su patrotzìniu de su Comunu de Barì.

HOMINES est su resurtadu de is istùdios de Gabriele Lai subra de su bestire tradizionale bariesu e de sa chirca istòrica pluriennale sua,  basada subra testimonias orales e subra de documentos fotogràficos  e partes autènticas de sa bestimenta.

S’apuntamentu est pro omìnigu su 4 de mese de idas a ora de is  16.30 in Barì, in su Tzentru Tzìvicu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s