Èsitu presentada de su libru de Simonetta Delussu “Maissa” in sa biblioteca comunale de Barì

Chenàbura 28 de mese de ladàmine a ora de is 18:30 ddoe est istada sa presentada su libru de Simonetta Delussu “Maissa” in sa biblioteca comunale de Barì, su contu de una una fèmina ispetziale a beru.

S’autora Simonetta Delussu at introsuidu s’ùrtima òpera cosa sua cumentzende dae s’ambientatzione: sa bidda de Barì in su 1812 faghende intrare su pùblicu in sa vida de Maria, devènnida Maissa a pustis de èssere istada furada dae is corsaros barbarescos, e posca torrada a Sardigna.

Est istadu un’addòbiu intensu e interessante chi at fatu cumprèndere ite resesset a fàghere una fèmina cando sa situatzione ue s’agatat ddu recheret.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s