Barì. Eris, su 4 de onniasantu ddoe est istada sa cummemoratzione de is defuntos

In ocasione de sa die dedicada a sa commemorazione de is defuntos,  mèrcuris su 2 de onniasantu, a is oras 9:30, comente a de traditzione, acanta su Campusantu, est istada tzelebrada una Santa Messa de sufràgiu, tzelebrada dae su Pàrracu Don Pietro Sabatini.

Ocannu, a pustis de tempus meda, sa Messa est istada tzelebrada in sa parte istòrica de su campusantu, in sa capella torrada a nou, chi est istada ogetu de un’importante interventu de restàuru e est torrada a sa simplidade e a sa bellesa antiga sua.

Pro more de permìtere a is persones de bisitare is tumbas de is defuntos issoro, su Campusantu at a abarrare abertu finas a su 7 de onniasantu  cun oràriu continuadu, dae is 8:00 a is 18:00.

Semper chenàbura su 7 de onniasantu ddoe est istada sa tzerimònia evocativa de is rùidos a totu is gherras acanta su monumentu a is rutos in su giardinu dae in antis a su Palatzu Munitzipale, in ue, a nùmene de sa comunidade bariesa, est istada deposta e beneita una corona de laru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s