Elini. Avisu serrada biblioteca su 6 de ladàmine 2022 e oràrios noos

S’avisat chi sa biblioteca comunale de Elini at a abarrare serrada sa die 6 de ladàmnine 2022. At a torrare a abèrrere in manera regulare sa die 10 de mese de laddàmine 2022 sighende s’oràriu nou:

LUNIS: 15.30 – 18.30

MARTIS: SERRADU

MÈRCURIS: 15.30 – 18.30

GIÒBIA: SERRADU

CHENÀBURA: 15.30 – 18.30

SÀBADU: SERRADU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s