Barì. Chenàbura su 7 de ladàmine, in sa biblioteca comunale, letura de su libru in limba sarda  “Zuanne Balente”

Sighit sa collaboratzione tra Isportellu Linguìsticu e Biblioteca comunale di Barì. Chenàbura su 7 de mese de ladàmine a ora de is 16:30, letura in limba de su contadu populare “Zuanne balente”. Ant a intervènnere s’operadora de limba sarda Barbara Serrau, s’amministradore de Suìa Alessandro Podda e sa bibliotecaria Susanna Floreddu. Su libru, traduidu in sardu dae Diego Corraine e editadu dae sa domo editora Papiro pro sa collana Contos, allegat de is aventuras de unu maistru de pannu balente ma peri presumidu. Su contu est addatu a pipios dae 6 a 11 annos. Pro leare parte a s’atividade est a prenotare mutende a su nùmeru de telefoneddu 320 899 6930.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s