Proite bisitare su situ archeològicu de Scerì a Mesaustu?

Unu Mesaustu imbèrghidos in s’istòria sarda passigende intre domus de janas e pinnetas nuràgica.

Chie su 15 austu at a seberare de bisitare s’Àrea Archeològica de Scerì at a tènnere s’ocasione de si pasare a s’umbra de is olias seculares e de connòschere s’istòria millenària de sa Sardigna.

Unu Mesaustu de cultura? E pro ite nono? Lunis su 15 de austu s’Àrea Archeològica de Scerì at a èssere aberta a su pùblicu in s’acostumadu oràriu istadiale , dae is 9.00 a is 12.30 e dae is 16.00 a is 20.00. Pro chi at a detzìdere de bisitare su giassu at a èssere de seguru unu Mesaustu diferente de su sòlitu. Proite no aprofitare de custa die de festa pro gosare de is bellesas de su territòriu nostru? In prus a Mesaustu is visitadores turistas chi ant a seberare de bisitare Scerì ant a tènnere s’ocasione ùnica de ddu pòdere ammirare cun calma, sena presse e sena fàghere sa fila.

A s’internu de s’Àrea Archeològica de Scerì s’agatat un’importante insediamentu de època nuràgica chi cumprendet, tra is àteras cosas, unu nuraghe trilobadu, un’ampru bidditzolu nuràgicu assentadu formadu dae diversas pinnetas e duas tumbas ipogèicas istuvidas in sa pedra a Domus de Janas.

Sa bìsita est dèchida fintzas pro is pipios,  gràtzias a sa ghia chi contat in modu ispassiosu e istrutivu sa vida de s’antigu pòpulu nuràgicu, sena ismentigare su perìodu neolìticu. Pro chie bolet ddoe at fintzas sa possibilidade de bisitare su situ sena bìsita ghiada, impreende is pràticas ischedas descritivas in italianu e in inglesu.  Duncas, aprofitade de custa die de festa pro colare unas cantas oras a s’àera aberta atzufados in s’istòria e in sa naturalesa.

Pro lòmpere a su situ archeològicu de Scerì tocat a pigare s’Istrada Istatale 198 Seui –Lanusè. Dae Tortolì si pigat su caminu conca a  Irbono, a pustis de unus 7 chilòmetros si furriat a manca e si sighint is indicos finas a s’àrea archeològica.

S’Àrea est gestida dae sa Sotziedade Suìa de Irbono e de sa Coop. Sèmata. Si cunsìgiat semper de  prenotare telefonende a su nùmeru 329 8703515 opuru iscriende a nuraghesceri@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s