Irbono: regulamentu e tarifas Tari 2022. Avisu de su 20/06/2022

S’avertet chi, cun efetu dae su 01/01/2022, sunt in vigèntzia su regulamentu Tari nou e is tarifas Tari noas 2022.

Si cunfirmat che dae su 2014 est in vigore su sistema de riscossione de sa Tari in autolicuidatzione.

Intrande in is servìtzios digitales (ligàmene tzitadinue impresas in sa pàgina printzipale) est possìbile averguare sa positzione debitoria Tari pròpia (imposta refudos), peri pro sanare is situatziones depidòrias pregressas.

Pro àteros crarimentos est possìbile mutire a s’ufìtziu tributos a su nùmeru de telèfonu 078233016 o bia mail a info@comune.ilbono.og.it .

Ligàmene pro su tzitadinu : https://www.comune.ilbono.og.it/ilbono/po/mostra_news.php?id=85&àrea=H

Ligàmene pro is Impresas:  https://sol.comune.ilbono.og.it/ilbono/po/po_login.php

Documentos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s