Sa Domu de s’Olia de Loceri at obertu is gennas suas a is piciocheddus de s’iscola primària de Irbonu

Erisera a mangianu, is iscolanus sa classi 5 de s’iscola primària de Irbonu, acumpangiaus de is maistras insoru, ant bisitadu su museu Sa Domu de s’Olia de Loceri. A guidai is piciocheddus in is apusentus de sa domu istòrica de s’acabbu de s’Otugentus, sa guida Alessandro Podda e s’operadori linguìsticu Ivan Marongiu de sa sociedadi Suìa. Sa bisita est istada precèdia de unu giru fatu de sa bidda po ammirai is muralis artìsticu fatu de su cursu e de is camineddus a costau. Lòmpius a su museu, is discentis ant pòtziu ammirai su molinu antigu acantu si moliat s’olia postu a su pianu terra, poi is aposentus de su primu pianu cun su telàrgiu antigu, is istrumentus de sa Cida Santa e sa cogina cun totu su strègiu chi s’impreàt a unu tempus. Pro finiri ant bisu s’aposentu de corcai cun is bestiris tradizionalis de Loceri.

A s’acabbu de sa bisita  is piciocheddus ant partecipau a unu laboratòriu de ceràmica, ispassiandusì a fàiri una cìchera de arcidda a peròmini, acantu ognunu at postu is initzialis de su nòmini. Is cichereddas ant a essi cotas in su forru e intregadas a is iscolanus de Irbonu comenti arregosu de custa dì de imparu e de ispàssiu. Gràtzias a is piciocheddu, a is maistras e a sa dirigenti de s’Istitutu Cumprensivu de Irbonu po sa bisita agradèssia. A ndi fai atras!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s