Merenda nell’Oliveta 2022… Una die istravanada in su sartu de Irbono!

“Respirare” in sardu si narat “torrari bentu”. Su bentu est su respiru, ma peri s’ànima. E pròpiu su bentu at  indanimadu e donadu fortza custu eventu ispetadu meda.

Ddoe est istada eris, domìnigu su 29 de maju 2022 sa segunda editzione de sa manifestatzione natzionale “Merenda nell’Oliveta”. Unu bellu cumprou de turistas e de residentes cun gana meda de torrare a comintzare imbertos in su paesàgiu olivilìculu e archeològicu de Tèscere e Scerì.  Un’ocasione de non pèrdere pro torrare a sa normalidade, a su cuntatu cun s’istòria e cun sa natura lassende·si incantare dae sa ghia de Stefano, a s’umbra de is olias seculares, testimòngios de sa tziviltade nuràgica.

Sa Merenda nell’Oliveta, promòvida dae s’Assòtziu natzionale “Città dell’Olio”, organizada dae su Comunu e dae sa Proloco  de Irbonu, est istada un’ocasione bella meda pro promòvere torra su turismu – prus che totu su turismu de s’ògiu de ‘ermanu – e fàghere connòschere s’Àrea Archeològica de Scerì a visitadores noos. Un’unione binchidore cussa intre archeologia e gastronomia chi at donadu is frutos suos!

Unu ringratziamentu ispetziale andat a is chi ant partetzipadu a sa manifestatzione e ant collaboradu a sa resessida sua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s