Irbono. Domìnigu 29 sa manifestatzione “Merenda nell’Oliveta 2022”

Una passillada tra is olivàrios istòricos dae Tèscere a Scerì, degustatzione de s’ollu de ‘ermanu e de is produtos tìpicos de sa bidda, unu mangianu de ispàssiu e de su disaogu in mesu a sa naturalesa.

Totu custu e àteru puru dd’ais a pòdere bìvere sàbadu su 25 de maju durante sa manifestatzione “Merenda nell’Oliveta 2022”, promòvida dae su comunu de Irbono paris cun s’Assòtziu Citta dell’Olio.

Peri s’Àrea Archeològica de Scerì at a fàghere sa parte sua aberende a indonu in cantzellos de su situ a is visitadores, a is iscolarescas e a is famìlias.

At a èssere un’esperièntzia ùnica! Acudide in medas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s