Irbono. Gestione noa pro Scerì

S’Àrea Archeològica de Scerì cumentzat s’annu 2022 cun una gestione totu a nou, a incuru de Sémata soc. coop. e Suia snc, chi ant a traballare paris pro donare valore a sa bellesa de custu giassu archeològicu de incantu, chi s’agatat in unu cuntestu ambientale ùnicu. Benide a nos bisitare dae su martis a su domìnigu, a mangianu dae is 09.00 a sa una, e a merie dae is 02.00 a is 4 e mesu, pro iscobèrrere s’istòria antiga de custos logos e pro connòschere custa cussòrgia ammajadora de s’Ogiastra. Acudide! (Foto Stefano Coda)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s