Sanidade, su Presidente Solinas: “Bastat cun su nùmeru serradu in meighina. Pagamus is disacatos de su passadu. Sa Regione est dae sa parte de is tzitadinos”

Sa Sardigna est custrinta a pagare oe su prètziu de sèberos isballiados de su passadu, a comintzare dae is trincos indiscriminados a sa sanidade pùblica e a su blocu de sa turnatzione, chi at determinadu una farta grave meda de personale. Pònnere remèdiu est impresa difìtzile, fintzas in cunsideru de su sèberu, isballiadu cussu puru, de su nùmeru serradu in sa Facultade de meighina. Dd’afirmat su Presidente de sa Regione Christian Solinas.

Pedimus a su Guvernu, narat su Presidente, sa tasidura lestra de su nùmeru serradu in Meighina pro pòdere programare deretu sa crèschida de is mèigos, chi est  apretosu a beru. Si oe non tenimus unu nùmeru sufitziente de sanitàrios, sighit, est pro ite su sistema universitàriu non nd’at postu in campu cantu fiat netzessàriu. Est craru, sighit su Presidente Solinas, chi custa cumpetèntzia est in capu a s’Istadu, e no de is Regiones, chi posca sunt mutidas a gestire is discumbènios e is giustas rivendicatziones de is tzitadinos in matèria de salude.

Pro medas annos, sighit su Presidente, s’est segadu subra de sa sanidade, insighende traguardos de economitzidade chi non si cuntzìliant cun una gestione efitziente de su sistema e cun servìtzios de artu livellu ofertos a is tzitadinos, prus che totu in unu perìodu de apretu cale cuddu atuale. Oe pagamus su contu.

Sa Regione est dae sa parte de is tzitadinos e de is territòrios, e cun issos pedit a boghe arta trastos istraordinàrios pro s’apretu. Tasidura de su nùmeru serradu in meighina, crèschida de is postos in is iscolas de ispetzializatzione e vìnculu a su mancu de chimbe annos pro is ispetzializados de operare in su sistema sanitàriu de sa Regione chi ddos at formados.

Amus giai prevìdidu intzentivos pro su personale mèdicu sanitàriu chi traballat in sedes discumbeniosas.

Però, concruit su Presidente Solinas, serbit unu bandu internatzionale pro atràere in su SSR professionalidade chi cunsentant de recuperare is fartas orgànicas in bia istraordinària, pro gherrare s’apretu atuale e programare su futuru garantende a is tzitadinos unu servìtziu sanitàriu de su totu efitziente e a presu a is bisòngios issoro e, mescamente, a is deretos issoro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s