Barì. Dae su 15 de onniasantu 2021 tzertificados anagràficos in lìnia gratùitos, cun spid, CIE o CSN, pro is tzitadinos

S’informant is tzitadinos chi, dae su 15 de onniasantu, is tzitadinos italianos ant a pòdere iscarrigare dae su portale de s’Anàgrafe Natzionale de sa Populatzione Residente (ANPR) is tzertificados anagràficos in lìnia in manera autònoma e gratis, a pròpiu contu o pro unu cumponente de sa famìlia, sena bisòngiu de andare a s’isportellu Anàgrafe de su comunu.

CALES TZERTIFICADOS FAGHENT A ISCARRIGARE:

Ant a pòdere èssere iscarrigados, fintzas in forma cuntestuale, is sighentes tzertificados:

Anagràficu de nàschida;

Anagràficu de matrimòniu;

de Tzitadinàntzia;

de Esistèntzia in vida;

de Residèntzia;

de Residèntzia AIRE;

de Istadu tzivile;

de Istadu de famìlia;

de Istadu de famìlia e de istadu tzivile;

de Residèntzia in cunvivèntzia;

de Istadu de famìlia AIRE;

de Istadu de famìlia cun raportos de parentiu;

de Istadu Lìberu:

Anagràficu de Unione Tzivile;

de Cuntratu de Cunvivèntzia.

COMENTE ATZÈDERE AL SERVÌTZIU

Pro atzèdere a su servìtziu tocat a si collegare a su portale https://www.anpr.interno.it/ e, a sighire:

insertare s’identidade digitale pròpia (SPID, Carta de Identidade Eletrònica, CNS),

posca, bisòngiat seberare su sugetu pro su cale si bolet fàghere sa recherta (casumai sa recherta siat pro unu familiare, at a essire s’elencu de is cumponentes de sa famìlia pro is cales est possìbile rechèrrere unu tzertificadu). Est possìbile bisionare s’anteprima de su documentu pro averguare sa curretesa de is datos,

 in fines, su tzertificadu podet èssere iscarrigadu in formadu pdf o retzidu tràmite curreu eletrònicu.

ITE SERBIT PRO ATZÈDERE A SA PRATAFORMA

Pro atzèdere a sa prataforma est a tènnere a su mancu unu de custos trastos:

·         sa CIE (Carta de Identidade Eletrònica) emìtida dae su Comunu de apartenèntzia;

·         una smartcard chi rispondat a is recuisitos de sa CNS (Carta Natzionale de is Servìtzios); a custu propòsitu, s’ammentat chi est possìbile impreare sa tèssera sanitària comente CNS ma bisòngiat prima de totu a dd’abilitare (pro informatziones compudare su giassu https://www.sistemats.it/

·         su SPID (Sistema Pùblicu de Identidade Digitale).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s