Àrthana Novas de sa Regione: mancantza de personale in su cumpartu sanitàriu pùblicu

Sa mancantza de mèigos e de personale de su cumpartu sanitàriu pùblicu (infermieris, tècnicos, riabilitatzione, …) est un’apretu natzionale, non petzi sarda. Si est beru difatis chi su blocu de su turn over detzìdidu dae is pretzedentes guvernos regionales at dilatadu  sa mancantza de is orgànicos in is ispidales e in is servìtzios territoriales de s’Ìsula, est beru chi fintzas  àteros fatores, comunos a totu is Regiones Italianas, ant cuncùrridu a annoditare su problema e ant postu is bases pro un’agràviu ulteriore de sa situatzione.

“Sa mancantza de mèigos e de personale de su cumpartu sanitàriu est un’apretu natzionale.

Apretosa est una tasidura de su nùmeru serradu in is Facultades o at a èssere semper peus. Is sistemas sanitàrios regionales subint oe sas cunsighèntzias de unu errore in sa programatzione de professionistas formados dae is Universidades”

In is  annos, narat su Presidente sardu, s’est disconnotu su problema de su progressivu  indebilidadura de is orgànicos, tocat  de intervènnere subra de is càusas de custu chi diat èssere devènnidu unu grave problema natzionale.” Su sèberu de su nùmeru serradu in sas Facultades de Meighina e in is professiones sanitàrias ispiegat pro bona ala sa farta de orgànicu, e est pro custu, narat su Presidente Solinas, chi subra de custu aspetu bisòngiat intervènnere a tempus giustu..

Tenimus in prus una populatzione de professionistas in manera piessigna antzianada a càusa de su blocu continuadu de su turnover. Segundu is datos difùndidos dae Eurostat, s’Itàlia tenet sos mèigos prus betzos de Europa cun su 54% de su totale chi tenet un’edade superiora a 55 annos. Unu pretzedente report Anaao aiat evidentziadu comente a sa populatzione de is mèigos dipendentes de su SSN cun edade majore a 50 annos esseret addiritura su 68% de su totale.

Su nodu tzentrale in definitiva restat comente si siat sa netzessidade de crèschere su nùmeru de is mèdicos formados cun is cales garantire is repartos ospedalieros e sa meighina territoriale. Est apretosu duncas pònnere is bases ca su sistema universitàriu nde potzat formare e ispetzializare de prus. A dolu mannu, sutalìniat su Presidente Solinas, unas àteras ipòtesis comente a su cuntrastu a sa gai narada “fua is Mentes”, chi mèritat comente si siat interventos puntuales, non sunt in gradu pro unu fatu in manera simple numèricu de arginare is pèntumas chi andant estendende·si in is dotatziones orgànicas sanitàrias. Si fintzas resesseremus a evitare chi mancu unu de is nostros atuales laureados o ispetzializados andaret bia in sa Sardigna o dae s’Itàlia, su nùmeru de is mèigos non diat èssere comente si siat sufitziente a garantire s’abastu. E su motivu de fundu restat unu : crèschere sos laureados in meighina.

 No est prus tempus de giustificatziones o rinvios. S’istadu devet pònnere in campu totus is trastos netzessàrios ca is universidades Nostras potzant garantire percursos formativos adeguados a satisfàghere s’intreu abastu natzionale de professionalidade, cun una programatzione sèria e eficatze.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s