Sa Regione Sardigna assumet: cuncursu pro 39 funtzionàrios laureados

Su cuncursu est riservadu a laureados. Is dimandas ant a dèvere èssere imbiadas telematicamente dae oe e finas a su 6 de mese de idas. Totu is partuculares s’agatant in su Buras in publicatzione in su giassu istitutzionale de sa Regione.

Est istabilidu unu cuncursu pùblicu pro esàmenes, pro su reclutamentu a tempus prenu e indeterminadu de 39 laureados, dae incuadrare acanta s’Amministratzione e is entes de su sistema Regione, in sa categoria D – livellu retributivu D1, àrea econòmicu-finantziària.

«Unu passu a in antis nou, a pustis de annos de blocu de is assuntziones, pro dare a s’amministratzione unu impulsu nou, a su servìtziu de is tzitadinos – narat su Presidente Christian Solinas -. Pro medas annos, sighit su Presidente, su blocu de su ricàmbiu professionale  s’ausèntzia de cuncursos pùblicos at determinadu un’impoberimentu de is orgànicos, cun una cunsighente farta in is servìtzios erogados a is tzitadinos, chi tropu s’ispissu bient sa Regione comente un’entidade largana, pria, chi istentat  dare rispostas adeguadas».

Is binchidores de su cuncursu ant a èssere assignados a s’Amministratzione regionale, a s’Agèntzia Cunservatoria de is Costas de sa Sardigna, a s’Agèntzia regionale pro sa chirca in agricoltura (AGRIS), a s’Azienda regionale pro s’edilìtzia abitativa (ÀREA), a s’Agèntzia regionale pro sa tutela e s’agricoltura (ARGEA), a s’Agèntzia Sardegna Ricerche, a s’Ente Abbas de sa Sardigna (ENAS), a s’Ente regionale pro su deretu a s’istùdiu universitàriu de Casteddu (ERSU Casteddu).

Su cuncursu est riservadu a laureados. Is dimandas ant a dèvere èssere imbiadas telematicamente dae oe e finas a su 6 de mese de idas. Totu is informatziones a sa minuda sunt publicadas in su Buras, in su giassu istitutzionale de sa Regione.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s