Àrthana, novas de sa regione: impreare  sa tessera sanitària comente a Carta Natzionale de is Servìtzios

Novas de sa regione

Ativatzione de su TS-CNS in is ufìtzios de s’Urp de sa Presidèntzia Casteddu palatzu regione Viale Trentu

Su servìtziu de ativatzione de su TS-CNS –  est s’impreare  sa tessera sanitària comente a Carta Natzionale de is Servìtzios, cun inseridu de su tzertificadu de firma digitale, est ativu  in  s’Urp de sa Presidèntzia, in viale Trentu, 69 a Casteddu, su martis e giòvia de is oras 9.00 a is oras 13.00.

Su servìtziu s’acumprit petzi pro apuntamentu prenotende tràmite is sighentes modalidades:

– mutende a su nùmeru: 070.6067020

– iscriende unu messàgiu eletrònicu a s’indiritzu:  pres.urp@regione.sardegna.it

Pro s’ativatzione est netzessàriu :

– sa tessera sanitària frunida de microchip in cursu de balidesa;

– unu documentu in cursu de balidesa (carta de identidade o passaportu o patente);

– indiritzu de posta eletrònica personale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s