Barì: apaltu traballos fràbicu de su tzentru istòricu – Avisu de manifestatzione de interessu

Si comùnicat chi est istadu publicadu s’avisu de manifestatzione de interessu pro su sèberu de operadores econòmicos cualificados de cumbidare a sa protzedura negotziada pro s’apaltu de is traballos de  “Posta in seguridade de unu fràbicu istòricu situu in sa bia de Trento e cumpretamentu de is àreas a ingìriu”. (CUP: F52F19000070002 – CIG: 89630552F9).

Is operadores econòmicos interessados podent pigare bisione de s’avisu in ogetu in su su portale SardegnaCAT.

Si pretzisat chi su tèrmine màssimu pro sa presentada de sa manifestatzione de interessu est intro e no a pustis de is oras 13:00 de sa die 22/11/2021.

Documentos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s