Grandu resessida pro su laboratòriu in limba sarda “Sa die de is mortos” (Fotos)

Medas is pipios presentes a custa proposta chi est resurtada èssere s’ùnica de custa genia in totu su territòriu. Un’eventu isetadu dae is pipios de sa bidda e apretziadu p fintzas dae is babbos chi eris a merie, su 2 de onniasantu, ant partetzipadu a su laboratòriu aparitzadu dae s’Isportellu Linguìsticu de Gàiru.

Si rinnovant annu cun annu  is fainas lùdicas dedicadas a sa ricurrèntzia de Is Ànimas, cuncordadas dae s’Ufìtziu de sa Limba Sarda in Ogiastra. Grandu partetzipatzione eris a merie in sa biblioteca comunale de Gàiru pro su laboratòriu “Conchemortu”, nùmene cun  su cale benit mutida in sardu sa curcuriga traditzionale istuvida acanta benit posta un’istiarica alluta a intro.

Sa faina est comintzada cun sa projetzione de unu filmadu dedicadu a sa Die de is Mortos e cun su contu in limba sarda de “Maria Ortighedda”. Deretu a pustis is operadores linguìsticos Alessandro Podda e Ivan Marongiu ant llegadu a is pipios de su significadu de sa festa de Is Ànimas e su simbolismu acapiadu a is curcurigas istuvidas, una traditzione ntiga presente in Sardigna e in su sud de Itàlia. Fatu fatu a is pipios est istada intregada una curcuriga, e  ognunu at disegnadu una cara orrorosa chi posca est istada istuvida dae is operadores. Ma nudda de tìmere però! S’atopu s’est concruidu in durcura, cun su tzùcaru filadu e is bombones ofertaos dae s’Isportellu linguìsticu. A pustis de sa fotografia de grupu, totus is pitzocheddos ant pòdidu leare a domo issoro sa curcuriga. Unu gràtzias particulare pro sa bona resèssida de s’eventu andat a is mamas, a su sìndigu Sergio Lorrai e a s’Assessore a sa Cultura e Servìtzios Sotziales de Gàiru Debora Ascedu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s