Cardedu. Servìtziu refetzione iscolàstica: annu iscolàsticu 2021/2022. Cumentzu de su servìtziu.

S’informant is famìlias chi su Comunu at informadu s’Autoridade Iscolàstica de sa riprèndia de su servìtziu de refetzione destinadu a is iscolanos de s’iscola de s’Infàntzia e de s’iscola Segundària de I° gradu  s’annu iscolàsticu 2021/2022, cunsertende cun sa matessi Autoridade s’incumentzu de su servìtziu segundu su sighente calendàriu:

dae lunis 8 onniasantu 2021 (Iscola de s’Infàntzia)

dae martis 9 onniasantu 2021 (Iscola Segundària de su primu gradu)

Su Responsàbile de su Servìtziu

Pro informatziones:


amministrativo@comune.cardedu.nu.it

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s