Barì. Avisu de crititzidade ordinària pro arriscu idrogeològicu: Allerta groga. 28 de ladàmine 2021

Su Tzentru Funtzionale Detzentradu de Protetzione Tzivile de sa Regione Sardigna at emìtidu a cumentzare dae is oras 00:00 de su 28.10.2021 e finas a is 18:00 de su 28.10.2021 un’AVISU DE ALLERTA PRO CÒDIGHE GROGU (CRITITZIDADE ORDINÀRIA) pro ARRISCU IDROGEOLÒGICU  Flumendosa Gallura e Flumineddu, in su tretu de su Comunu de Barì-

Iscàrriga: avisu e comunicadu imprenta de su 27.10.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s