Àrthana: Delìbera n.40 “Lode Manna” a su Dot. Raffaele Angelo Sestu

Istimadu Raffaele,

s’amministratzione Nostra, paris cun totu cantos is amigos, est inoghe riunida oe pro ti porrire un’intesu e profundu ringratziamentu pro totu custu chi as fatu pro sa comunidade nostra in custos baranta annos de traballu; pessemus oe cun is paràulas nostras de interpretare e de esprimire is sentimentos de totus is *arthanesus, chi, si is cunditziones l’aerent cunsentidu, diant èssere oe inoghe presentes in nùmeru prus mannu meda, a dimustrare reconnoschèntzia e afetu a un’òmine, chi cun s’aficu suo at contribuidu a megiorare su paisu nostru.

In custos annos, comente a mèdicu curadore, ses istadu pro nois unu puntu de riferimentu imprescindìbile, dimustrende in ogni tzircustàntzia una disponibilidade e un’abnegatzione, chi s’ispissu andat ultres su  oràriu de traballu tuo e de  su chi fiat dèvidu.

Ti ringratziamus, ca cun sa professionalidade tua, cumpetèntzia e cumprensione umana ti ses pigadu cura de sa salude nostra: as semper acollidu su malàidu e ti ses ocupadu de is fìgios nostros, de is pipios de oe e de eris, chi in custos annos as acumpangiadu a sa crèschida e as bidu devènnere adultos.

Ma non est petzi pro totu custu chi oe ti chergiamus ringratziare; unu gràtzias ispetziale t’est dèvidu fintzas pro comente ses istadu capatzu de amare su paisu tuo:

as amadu Àrthana semper, non petzi in is tzircustàntzias prus bonas e in is momentos serenos, ma fintzas in is annos prus iscuros, chi ancora costituint una pàgina dolorosa de su passadu nostru;

As amadu Àrthana, in cuddos momentos e non ti ses rassignadu a la bìdere numenare subra de su giornale petzi pro eventos tràgicos e lutuosos, ma ti ses chertu gastare comente a fundadore e Presidente de sa Pro loco nostra, promovende in is annos medas importantes initziativas e manifestatziones.

As amadu Àrthana cun su talentu tuo e sa creatividade tua as contribuidu a dare fintzas una àtera imàgine de is paesanos tuos, chi ìschint èssere acolientes e capatzos de “s’abèrrere” a su restu de sa Sardigna e de s’Itàlia, chi sunt dotados de grandu capatzidades organizativas e possedint energias medas positivas, chi andaiant postas in lughe e avaloradas. Nch’as ammentadu cun is initziativas promòvidas de tene, chi Àrthana devet puntare subra de su benidore meda, subra de sas noas generatziones, ma non devet mai ismentigare su passadu, is antzianos, chi devent èssere postos, a su tzentru de sa comunidade nostra.

In s’augùrio chi fintzas como chi as cròmpidu custu meritadu traguardu de sa pensione, non sesset mai de dare fintzas in is annos benidores  su tuo pretziosu contribuidu pro su bene de su paisu nostru.

Ti cherimus dedicare is versos in sardu, chi su poeta de s’amministratzione Nostra Fulvio Sioni at iscritu pro tene:

Cun animu sinceru mente illustre e digna in Àrthana istimadu, famadu in sa Sardigna

Pro sos debiles semper atenta aìas sa cura,

Bonu maìstru ses in sa Cultura.

Sa ‘idda nostra cun su coro suu profundu galàna che la torras

a ziru in custu mundu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s