“Pani e Ollu 2021”, avisu de manifestatzione de interessu

Su Comunu informat chi sàbadu 27 e domìnigu 28 de onniasantu 2021, in Irbono ddoe at a èssere sa manifestatzione “Pani e Ollu 2021”.
Totu is tzitadinos, hobbistas/o assòtzios (culturales, isportivas, de voluntariadu, etc.) chi bolent donare su contributu issoro pro sa bona arrenèschida de s’eventu, cun s’abrontu de magasinos, espositziones e/o s’organizatzione de interventos e/o initziativas pro sa promotzione de su territòriu, de is produtos tìpicos locales, alimentares, artesanales artìsticos e òperas de s’ingegnu pròpiu, SUNT INVITADOS a partetzipare presentende una manifestatzione de interessu.
Is dimandas de partetzipatzione, de imbiare segundu su modellu unidu asu presente Avisu, ant a dèpere èssere presentadas a su Comunu de Irbono INTRO SA DIE DE MARTIS 02 DE ONNIASANTU 2021 cun una de is sighentes modalidades:
— cun pec a s’indiritzu: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it (solu dae àteru indiritzu PEC);
— cun mail a s’indiritzu: info@comune.ilbono.og.it ;
— cunsigna a manu in s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu de Irbono (pònnere sa dimanda in sa cassita postale chi s’agatat a s’intrada de su Munitzìpiu).
Àteras informatziones ant a pòdere èssere pedidas a custu Ente — Ufìtziu Amministrativu — dae is oras 11:00 a is oras 13:00 de totu is dies feriales (francu su sàbadu) o mutende su nùmeru 0782/33016.
Unidu a custu comunicadu s’Avisu e sa Modulìstica pro partetzipare a sa manifestatzione de interessu.


Irbono, 19 de mese de ladàmine 2021

SU SÌNDIGU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s