Lanusè: delibera 37 “assoluta contrariedade a ogni forma de violèntzia e discriminatzionee de is deretos inviolàbiles de s’indivìduu”.

“su cussìgiu comunale de lanusè aderit a s’initziativa de su 16 de ladàmini 2021 manifestende assoluta contrariedade a ogni forma de violèntzia e discriminatzione e aùgurat unu nou risorgimentu morale e polìticu in s’òtica de sa prena garantzia de is deretos inviolàbiles de s’indivìduu”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s