Servìtziu de trasportu,  s’annu iscolàsticu 2021/2022, in favore de is iscolanos de is Iscolas de s’infàntzia, Primària e Segundària de su primu gradu de Cardedu

Servìtziu de trasportu,  s’annu iscolàsticu 2021/2022, in favore de is iscolanos de is Iscolas de s’infàntzia, Primària e Segundària de su primu gradu de Cardedu

Su Comunu de Cardedu faghet a ischire  chi sunt abertas is iscritziones pro  su servìtziu de trasportu iscolàsticu,  s’annu iscolàsticu 2021/2022, in favore de is iscolanos de is Iscolas de s’infàntzia, Primària e Segundària de su primu gradu de custu comunu.

Totu is  informatziones in mèritu sunt cuntentas in s’avisu pùblicu e in su mòdulu de dimanda

Documentos.https://www.comune.cardedu.nu.it/ente/avvisi/274

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s