Elini. Unione Comunos de Ogiastra. Apaltu pro s’afidamentu de su Servìtziu Educativu Territoriale

S’avertent is interessados chi s’Unione Comunas de Ogiastra bolet acumprire una manifestatzione de interessu chi tenet a ogetu s’apaltu pro su  afidamentu de su Servìtziu Educativu Territoriale”, a su fine de individuare, in su respetu de is printzìpios de non discriminatzione, paridade de tratamentu, cuncurrèntzia, rotatzione e trasparèntzia, is Ditas de invitare a sa protzedura de afidamentu segundu s’art. 36, comma 2, let. c),  su perìodu onniasantu 2021- làmpadas 2022. Iscadèntzia a ora de is  9.00 de sa die 02/11/2021. Càstia documentos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s