Loceri: Presentada e cunsigna a sa biblioteca de su testu nou de su Rosàriu in limba Sarda

Custu scritu nascit cun s‟idea de agiudai a connòsciri mellus s’usantza de narai su Rosàriu, tenendu contu de su chi nos‟est bènniu de su tempus antigu e su chi serbit po ddu narai cumpletu in totus is partis suas, in limba sarda.

Sa “pietas” at isvilupau sa pregadoria de su Rosàriu, sostitutiva po su pòpulu, de sa pregadoria de is Oras. Maria est s’oranti perfeta, figura de sa Crèsia. Candu dda pregaus, cun sei adereus a su disignu de su Babbu, chi mandat su Fìgiu sù po salvai totu is òminis. Pregaus cun Maria e dda pregaus. Sa pregadoria de sa Crèsia est comenti sustènnia de sa pregadoria de Maria.

Grandu importàntzia tenit su raportu tra sa cultura e su Messàgiu de Salvesa; tocat a tènniri coràgiu de fai unu caminu de inculturatzioni de sa fidi nostra, de modu chi s’Evangeli penetrit is ànimas nostras e de is culturas chi s’agatant in totu su mundu, po fai crèsciri sa Fidi, sa Spera e s’Amori.

Cantai su Rosàriu bolit essi un‟agiudu po pentzai is cosas principalis sucèdias in sa vida de Gesùs. Issu s‟est fatu unu de nosu po mori chi nosu essareus connotu s‟amori de Deus. «Deus at amau aici meda su mundu ca at bòfiu donai su Fillu sù, de modu ca chini essat crètiu a sei, essat otentu s‟eterna vida» (Gv 3,16). Cantai su Rosàriu bolit essi, un‟àndala pedagògica de su raportu nostru cun Deus. Bolit essi, unu castiai a Gesùs cun is ogrus de Maria. Po s‟incrarai, in cuddu misteru de vida de amori infiniu, chi issu, coru amàbili, a tentu po nosu.

Custu scritu nascit  in collaboratzioni cun  sa Cunfraria  e sa Redatzioni Suia snc de Alessandro Podda e Ivan Marongiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s