Elini. Avisu Tzertificatzione Birde

S’avertent totu is sugetos chi a cale si siat tìtulu, traballant, o fàghent atividade de formatzione o de volontariadu in su Comunu de Elini, a is cumponentes de sa Giunta e de su Consìgiu comunale, chi, dae su 15 de mese de ladàmine 2021, est obrigatòriu possedire e ammustrare pro intrare in is ufìtzios de s’Ente, sa Tzertificatzione Birde bàlidu o su tzertificadu mèdicu emìtidu segundu is critèrios definidos cun tzirculare de su Ministeru de sa Salude. Duncas, cale si siat sugetu chi imbuchit in su Comunu pro s’acumprimentu de una faina pròpia o pro contu de su datore de traballu, at a dèpere èssere in possessu de sa Tzertificatzione Birde. S’ùnica categoria de sugetos esclùdida dae custu òbrigu est cussa de is impitadores, est a nàrrere cussos chi imbucant in s’ufìtziu pùblicu pro s’erogatzione de su servìtziu chi s’amministratzione depet prestare.

15 de mese de ladàmine 2021                                                                                                                                                Su Sìndigu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s