Cardedu. Pianu urbanìsticu comunale – Annullamentu atopu pùblicu post – adotzione

Si comùnicat chi s’atopu pùblicu in progamma pro su 14 de mese de ladàmine 2021, a ora de is 17:00

est istadu annulladu. S’annullamentu de s’addòbiu no influit subra de is tèrmines pro sa presentada de is osservatziones a su PUC (60 dies dae sa publicatzione subra de su Buras bulletinu n. 50 de su 02.09.2021 – parte III).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s