Barì. Contributos pro su diritu a s’istùdiu 2021: Presentada de is dimandas dae su 13 de ladàmine a su 15 de onniasantu

Bursas de istùdiu pro is ispesas tentas dae sas famìlias in s’annu iscolàsticu 2020/2021 e bonos libros annu iscolàsticu 2021/2022. Presentada de is dimandas dae su 13 de ladàmine a su 15 de onniasantu.

Si faghet a ischire chi, dae su 13 de ladàmine a su 15 de onniasantu 2021, si podent presentare a su Comunu de Barì is dimandas de cuntzessione de is contributos pro su deretu a s’istùdiu 2021:

BURSA DE ISTÙDIU REGIONALE  – ANNU ISCOLÀSTICU 2020/2021 (Lege Regionale 5/2015): a sustegnu de is ispesas tentas dae is famìlias pro s’istrutzione pro is istudiantes de is Iscolas Primàrias e de is Iscolas Segundàrias de I° e II° gradu, esclùdidos is benefitziàrios de sa Bursa de Istùdiu Natzionale Annu Iscolàsticu 2020/2021 e tenet un’importu definidu dae su raportu tra is risursas a disponimentu de su sìngulu Comunu e su nùmeru de is istudiantes benefitziàrios, cun unu lìmite  màssimu  istabilidu in èuros 200.

BONU LIBROS – ANNU ISCOLÀSTICU 2021/2022 (art. 27 Lege 448/1998) pro is istudiantes de is Iscolas Segundàrias de I° e II° gradu, tenet un’importu definidu dae su raportu tra is risursas a disponimentu de su sìngulu Comunu e s’ispesa tenta pro s’achistu de is libros de testu dae banda de is istudiantes benefitziàrios. Su lìmite màssimu de su bonu dipendet dae s’ispesa tenta e reconnota ammissìbile.

Podent presentare sa dimanda a su Comunu de Barì: su genitore, su rapresentante legale de s’istudiante o su matessi istudiante si magiorenne, residentes in Barì, compilende s’apòsitu mòdulu e unende sa sighente documentatzione:

fotocòpia de s’atestatzione de s’ISEE bàlidu emìtidu segundu sa normativa prevìdida dae su DPCM n.159/2013;

 fotocòpia de su documentu de reconnoschimentu de su richiedente bàlidu;

Pro su Bonu libros ebbia: documentatzione chi provat s’ispesa(iscontrinos, retzidas, faturas).

Is dimandas ant a dèpere lòmpere a s’Ufìtziu Protocollu de su Comunu de Barì INTRO SA DIE 15 DE ONNIASANTU 2021 cun una de is sighentes modalidades:

pro mesu de su servìtziu postale cun racumandada A/R imbiada a s’indiritzu Comunu de Barì, Via Casteddu 80;

pro mesu de PEC a s’indiritzu protocollo@pec.comunedibarisardo.it (no est ammìtida sa trasmissione a àteros indiritzos de posta eletrònica de su Comunu de Barì);

intregadas a manu diretamente a s’Ufìtziu Protocollu durante is oràrios de abertura a su pùblicu (in is dies de lunis e chenàbura dae is oras 12:00 a sas oras 13:30, su martis dae is 16:00 a is 17:30 e su giòbia dae is  oras 08:00 a is oras 09:00 e dae is oras 16:00 a is  oras 17:30).

Iscàrriga: avisu pùblicu, domanda bursa de istùdiu regionale, domanda bonu libros, informativa privadesa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s