Àrthana: òbrigu de possedire e de ammustrare sa tzertificatzione birde COVID-19.

Su Cussìgiu de is Ministros de su 16 de cabudanni 2021 at aprovadu su decretu-lege n. 127 chi introduit atziones apretosas pro assegurare s’acumprimentu in seguresa  de su traballu pùblicu e privadu mediante s’estensione de s’àmbitu aplicativu de sa tzertificatzione birde COVID-19 e s’afortiamentu de su sistema de controllu.

Su providimentu interessat is traballadores de totu is amministratziones pùblicas ex art.1, comma 2 d.lgs. 165/2001, tando fintzas is comunos.

S’òbrigu balet fintzas pro is titulares de càrrigas eletivas o de càrrigas istitutzionales de vertice e est estèndidu a is sugetos, fintzas esternos, chi acumprint a cale si chi siat tìtulu, sa faina de traballu pròpiu, formativu o de volontariadu in is pùblicas amministratziones (es. tirocinantes, voluntàrios…).

Duncas, cun decurrèntzia de su 15/10/2021 e finas a su tèrmine de sessamentu de s’istadu de apretu, a su fine de prevènnere sa difusione de s’infetzione de SARS-CoV-2, pro totu is dipendentes de su Comunu e pro totus cussos chi acumprint a cale si chi siat tìtulu sa faina de traballu pròpiu o de formatzione o de volontariadu in s’amministratzione, fintzas subra de sa base de cuntratos esternos, est fatu òbrigu de possedire e de ammustrare a pustis de recherta sa tzertificatzione birde COVID-19.

Sunt esclùdidos dae s’òbrigu is sugetos esentes a sa faina vatzinale  in  base a sa presentada de idònea tzertificatzione mèdica emìtida segundu is critèrios definidos cun tzirculare de su Ministeru de sa Salude puru is impitadores, overas cussos is cales si giughent in ufìtziu pro s’erogatzione de is servìtzios chi s’Amministratzione est tenta a prestare.

Totu is Responsàbiles de setore, o issoro delegados formalmente individuados, ant a èssere tentos a averguare su possessu de Green Pass in cursu de balidesa a banda de is collaboradores de su setore pròpiu, puru de totus cussos chi si raportant cun s’amministratzione pro faina de traballu, de formatzione o de volontariadu cun su setore pròpiu.

is verìficas, fintzas a campione, ant a dèvere èssere fatas in manera possìbile pro como de s’intrada in sa sede comunale, tràmite s’aplicatzione VerificaC19, chi scannerizat su Qr-coas presente subra de sa tzertificatzione birde.

S’ammentat chi is datores de traballu chi discuident de fàghere is verìficas subra de su Green Pass ant a pòdere retzire una santzione chi andat de is 400,00 a is 1.000,00 èuros.

Su dipendente chi no est in possessu de su Green Pass o de sa tzertificatzione mèdica emìtida segundu is critèrios definidos cun tzirculare de su Ministeru de sa salude, est cunsideradu ausente sena motivatzione finas a sa presentada de s’antedita tzertificatzione e comente si siat finas a su 31/12/2021, cun deretu a sa cunservatzione de su raportu de traballu. Pro is dies de ausèntzia sena motivatzione non sunt dèvidos sa retributzione ne àteru cumpensu o emolumentu comente si siat denumenados.

Pro cussos chi atzedant in manera aguale a is logos de traballu, puru si sena de green pass o de tzertificatzione mèdica emìtida segundu is critèrios definidos cun tzirculare de su Ministeru de sa salude, est prevìdida sa santzione pecuniària dae 600 a 1500 èuros e restant firmas is cunsighèntzias disciplinares prevìdidas dae s’ordinamentu vigente.

Is Responsàbiles de Servìtziu chi atzertant e cuntestant sa violatzione, trasmitent a su prefetu is relativos atos, a su fine de ativare sa santzione.

At a bènnere dada ulteriora pretzisa comunicatzione in casu de emanatzione de ulterioras lìnias ministeriales.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s