Barì. Agiornamentu albu presidentes de sègiu e albu iscrutadores de sègiu annu 2021: abertura tèrmines presentada dimandas

Si faghet a ischire chi sunt abertos is tèrmines pro sa presentada de is dimandas pro s’iscritzione a s’albu comunale de is presidentes e de is iscrutadores de is sègios eletorales. Is dimandas, segundu is fac-simile in distributzione in s’Ufìtziu Demogràficu e l’Ufìtziu Protocollu o si podent iscarrigare de custu situ ìnternet, ant a dèoere èssere presentadas a su Comunu de Barì:

intro su 31 de mese de ladàmine 2021 pro is dimandas de insertada in s’albu de sos Presidentes de is sègios eletorales

intro su 30 de onniasantu 2021 pro is dimandas de insertada in s’albu de is Iscrutadores de is sègios eletorales

 Iscàrriga: avisu agiornamentu Albu Presidentes,  ischema domandat iscritzione (word – pdf), ischema dimanda iscantzelladura (word – pdf) Albu Presidentes sègios eletorales

Iscàrriga: avisu agiornamentu Albu Iscrutadores, ischema domandat iscritzione (word – pdf), ischema dimanda iscantzelladura (word – pdf) Albu Iscrutadores sègios eletorales

Iscàrriga mòdulos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s