Àrthana: deliberatzione giunta comunale n 87 contributos a is entes pùblicos e a is sugetos privados pro initziativas culturales, sotziales e turìsticas .

DELIBERAT

DE PROGRAMARE  s’annu 2021, s’erogatzione de contributos econòmicos a amparu de is fainas elencadas in premissa in is lìmites  de is risursas disponìbiles in bilantzu e previa valutatzione de is rechertas cròmpidas a banda de is Assòtzios;

DE INDIVIDUARE, segundu su Regulamentu pro sa cuntzessione de contributos a entes pùblicos e sugetos privados pro faina’ e initziativas in is setores culturale, sotziale e turìsticu aprovadu cun Deliberatzione de su Cussìgiu Comunale n. 46 de su 31.10.2018, is sighentes àreas de interventu in is cales realizare interatziones sussidiàrias pro is  assòtzios operadores subra de su territòriu:

a)         sotziale e sòtziu-*assistenziale;

*b)       annestru, formatzione, chirca sientìfica e giòvanas;

*c)       cultura, arte e amparu de is benes istòricos e artìsticos;

*d)       isport, tempus lìberu e ispetàculu;

e)         amparu de s’ambiente;

*f)        turismu;

g)         isvilupu econòmicu.

DE DARE ATU chi in su bilantzu de su currente esertzìtziu sussistent is risursas destinadas pro tales finalidades:

–    Assòtzios Culturales €. 5.000,00 subra de su Cap. 30000 codìfica de su  Bilantzu 1.04.01.04.000;

–    Assòtzios in su Sotziale €. 1.000,00 subra de su Cap. 78500 codìfica de su Bilantzu 1.04.01.04.000;DE DARE INDIRITZOS a su Responsàbile de su Servìtziu Amministrativu pro chi providat a predispònnere su Bandu pùblicu e in mollus relativos , puru totus is sutzessivos acumprimentos cunsighentes a su presente atu, cumpresos is eventuales òbrigos de publitzidade, trasparèntzia e anticorrutzione.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s