Loceri: Rimbusu Tari

BANDU PÙBLICU PRO SU RIMBURSU TARI IMPITOS NON DOMÈSTICOS – ANNUALIDADE 2021

ART. 6, D.L.  DE SU 25 de maju 2021, n.73 :

DIE DE  PUBLICATZIONE ON LINE: 24/09/2021

DIE DE  ISCADÈNTZIA: 30/11/2021

S’Amministratzione comunale at prevìdidu unu rimbursu de su tributu Tari, annualidade 2021, in favore de Is impitos non domèsticos chi siant istados sugetos a serrada, tasidura o reduire su traballu a càusa de s’apretu sanitàriu COVID 19, comente ant disciplinadu is DD.PP. CC.MM. e decretos regionales  chi sunt essidos fatu-fattu partinde dae s’ 8 de martzu 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s