Loceri: Santu Bachis de atòngiu

Custus santus Veneraus in Loceri. Imputaus de èssiri cristianus ant professau sa fidi in Cristus e custu ddis est costau penas e su suplìtziu.  Bachis dd’iant aciotau finas a mòrriri de nanti a Sèrgiu e poi Sèrgiu mancai in tantis penas no iat abiurau etotu e tandu dopu pagus dìs d’iant degolau.

Po custu Loceri festat custus santus duas bortas a s’annu,   in su mesi de mau e  in su mesi de ladàmini chi calat sa recurrèntzia litùrgica

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s